Район „Панчарево” провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд /ОПФ/на територията на район „Панчарево”

СО – район „Панчарево”

в изпълнение на Заповед № РД-09-442/18.03.2010 г. на Кмета на Столична община и Решение № 97/17.05.2010 г. на Кмета на СО-район”Панчарево”, провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд /ОПФ/на територията на район „Панчарево”.

Цена на конкурсните книжа: 50.00 лв. /петдесет лева/ с ДДС.

Гаранция за участие: 100.00 лева.

Конкурсната документация се закупува от касата на Район „Панчарево", с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" №52 до 16.00 часа на 17.06.2010 г.

Краен срок за закупуване на документацията -17.06.2010 г.

Краен срок за подаване на офертите -17.06.2010 г.

Оферти се приемат в деловодството на Район „Панчарево", с. Панчарево, ул."Самоковско шосе" №52 до 16.00 часа на 17.06.2010 г.

Описание на отдаваните под наем земеделски имоти:

1. 3емлище с. Горни Лозен,

1.1. местност „Разливището".

1.1.1 Имот №000029, с площ от 5.204 дка, категория - IV, АОС №2900/28.09.2009 г.

2. 3емлище Казичене.

2.1. местност „Мачкова ливада"

2.1.1. Имот №181027, нива с площ от 50.532 дка, категория-III,АОС№ 1342/09.12.1999 г.

2.2. местност „Лозенски кантон"

2.2.1. Имот №009045, нива с площ от 14.770 дка, категория-III, АОС№ 1324/99 г.

Началната наемна годишна пазарна конкурсна цена за земеделската земя да бъде в размер на:

1. 3емлище с.Горни Лозен,
1.1. местност „Разливището"
Имот №000029 - 120 лв./год.

2. 3емлище Казичене.
2.1. местност „Мачкова ливада"
2.1.1.Имот №181027 - 928.00 лв./год.

2.2. местност „Лозенски кантон"
2.2.1. Имот №009045 - 272.00 лв./год.

Цената е освободена от ДДС.

Дата и място на провеждане на конкурса - Район „Панчарево", с. Панчарево, ул."Самоковско шосе"№ 52, в административната сграда, на 18.06.2010 г. от 10.00 часа.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул.”Самоковско шосе” № 52, ет.3, сектор „Управление на общинска собственост и жилищния фонд”, тел.97 60-530, факс. 992 15 06.

Справки: Иван Чалев.

 

КМЕТ НА РАЙОН „Панчарево”:

 

21.05.2010