Район „Панчарево” продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост за помещение, находящо се на втория етаж от сграда в с. Кривина

СО - район „Панчарево”

продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободен нежилищен имот-частна общинска собственост, в изпълнение на Заповед № РД-09-629/13.04.2010 г. на Кмета на Столична община, за следния обект:

Помещение с площ 28.75 кв.м., находящо се на втория етаж от сграда в с. Кривина, ул. ”Демокрация” № 2, АОС № 1846/2002 г.

Начална конкурсна цена - 156 лв. /сто петдесет и шест лева/ без ДДС.

Цена на конкурсната документация: 60 лв. /шестдесет лева/ с ДДС.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – Район „Панчарево”, с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 52.

Краен срок за закупуване на документация – 16.00 ч. на 16.06.2010 г.

Краен срок за подаване на оферти - 16.00 ч. на 16.06.2010 г.

Гаранция за участие в конкурса: 200 лв. /двеста лева/.

Отваряне, разглеждане, оценка и класация на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши от специално назначена от кмета на Район „Панчарево” комисия на 17.06.2010 г. от 10.00 ч. в административната сграда на Район “Панчарево”, с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 52.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” №52, ет.2, ст. 203, тел.: 97-60-522, e-mail: georgievapancharevo@abv.bg.

Справки: М.Георгиева

 

ЗАM.-КМЕТ НА РАЙОН “ПАНЧАРЕВО”:
/СТЕФКА РИЗОВА/

Заповед № РД-09-61/10.03.2010 г.

02.06.2010