Район „Панчарево” продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот - публична общинска собственост, предназначено за лекарски кабинет в здравната служба в с. Железница, район „Панчарево”

СО - Район „Панчарево”

в изпълнение на Заповед № РД-09—08-10/26.02.2010 г. на Кмета на Столична община, продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот-публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 17.29 кв.м., предназначено за лекарски кабинет в здравната служба в с. Железница, район „Панчарево”, АОС № 1066/09.11.1998 г.

Начална месечна наемна цена - 90.00 лв. /деветдесет лева/ без ДДС.

Цена на конкурсната документация: 60 лв. /шестдесет лева/ с ДДС.

Място за закупуване - район „Панчарево”, с.Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” №52.

Краен срок за закупуване на документация – 16.00 ч. на 13.05.2010 г.

Краен срок за подаване на оферти - 16.00 ч. на 13.05.2010 г.

Гаранция за участие в конкурса: 200 лв. /двеста лева/ Конкурса ще се проведе на 14.05.2010 г. от 10.00 ч. в административната сграда на Район “Панчарево”, с. Панчарево, ул.”Самоковско шосе” № 52.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” №52, ет.2, ст. 203, тел.: 97-60-522, факс 992-15-06. e-mail: georgievapancharevo@abv.bg,

Справки: М. Георгиева.

 

ЗАM. КМЕТ НА РАЙОН “ПАНЧАРЕВО”:
/СТЕФКА РИЗОВА/
Заповед № РД-09-61/10.03.2010 г.

29.04.2010