Район Панчарево продължава с 15 дни срока за подаване на оферти зa участие в конкурс зa отдаване под наем за срок от 5 години на терен зa разполагане на павилион, площ 12 кв. м., с. Железница

СО-Район „Панчарево”, на основание чл.46, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление н местната администрации, в изпълнение н Заповед № РД-09-426/04.09.2015г. и във връзка с чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси продължава с 15 /петнадесет/ дни срокът за подаване на оферти зa участие в публично оповестен конкурс зa отдаване под наем, за срок от 5/пет/ години на терен с площ 12 кв. м.-публична общинска собственост, находящ се в с. Железница-площада, представляващ позиция 5, от локална схема, кв. 40а, зa разполагане на павилион по индивидуален архитектурен проект, със специфично конкурсно условие за "дребни пакетирани стоки".

Начална конкурсна месечна наемна цена-2,98 /два лева и деветдесет и осем стотинки/ лв. без ДДС, за 1 кв. м.

Гаранция за участие, в размер на 300 /триста/ лв. без ДДС.
   
Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти-СО-район Панчарево, с адрес: с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 330.

Цена на конкурсната документации: 60/шестдесет/лв. с включен ДДС.
   
Краен срок за заклнуване на конкурсна документация - 16.00ч. на 24.09.2015 г.
   
Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса -16.00ч. на 25.09.2015 г.

   
Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 28.09.2015 от 11:00 часа, в административната сграда на Район Панчарево, находяща се в с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230, ет.3, тел. 02/97-60-548, 97-60-531

e-mail: so_pancharevo@abv.bg.
   

10.09.2015