Район „Панчарево” - обществено обсъждане на проект за: ПУП-парцеларен план за изграждане на въздушна кабелна линия СрН 20 kv за нов БКТП в ПИ с идентификатор 14831.6509.3106 и въздушна кабелна линия НН за захранване на жилищни сгради в м. Терасите

Заповед № РПН17-РД09-28/13.03.2017 г. на Кмета на Район „Панчарево” във връзка с обществено обсъждане на проект за: ПУП - палцеларен план за изграждане па въздушна кабелна линия СрН 20 kv за нов БКТП в ПИ с идентификатор 14831.6509.3106 и въздушна кабелна линия НН за захранване на жилищни сгради в м. Терасите, землище Герман, район Панчарево в обхват: от съществуващ ЖР стълб в ПИ с идентификатор 14831.6542.60 по КККР на Герман с трасе между планоснимачни райони 6540 и 6542; между планоснимачни райони 6507 и 6506; през планоснимачен район 6541; през планоснимачен район 6509; между планоснимачни райони 6512, 6558 и 6509; между планоснимачни райони 6557 и 6509; през планоснимачен район 6557; през планоснимачен район 6556 и през планоснимачен район 6510.


Заповед № РПН17-РД09-28/13.03.2017 г.

14.03.2017