Район "Панчарево" обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) на м. в.з. Косанин дол от о.т. 2 до о.т. 1 и от о.т. 372 до о.т. 374 и на м. в.з. Беликата до о.т. 104; план за улична регулация (ПУР) на нови улици от о.т. 2 - о.т. 103, о.т. 104 - о.т. 502, о.т. 444 - о.т. 570, о.т. 568 - о.т. 581, о.т. 572...

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Район Панчарево – СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС – София по адм. д. № 2707/2018 г., съобщава, че е издадена Заповед № РПН21-РД09-12/11.01.2021 г. на кмета на район "Панчарево" – СО за провеждане на обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) на м. в.з. Косанин дол от о.т. 2 до о.т. 1 и от о.т. 372 до о.т. 374 и на м. в.з. Беликата до о.т. 104;  план за улична регулация (ПУР) на нови улици от о.т. 2 - о.т. 103, о.т. 104 - о.т. 502, о.т. 444 - о.т. 570, о.т. 568 - о.т. 581, о.т. 572 - о.т. 575, о.т. 508 - о.т. 511, о.т. 504 - о.т. 373а, о.т. 512 - о.т. 519, о.т. 515 - о.т. 518, о.т. 514 - о.т. 534, о.т. 510 - о.т. 535, о.т. 104 - о.т. 545, о.т. 543 - о.т. 553, м. Косанин дол; изменение  на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ - „за озеленяване“, за нов УПИ XIV - „за озеленяване“, в кв. 33; на УПИ V-529, УПИ VI-557, УПИ VII-556, УПИ VIII-556 и УПИ IX-555 за създаване на нови УПИ V-529, 3053 - „за ЖС“, УПИ VI-557 - „за ЖС“, УПИ VII-556 - „за ЖС“ и УПИ VIII-555 - „за ЖС“, в кв. 34, м. Косанин дол; план за регулация и застрояване (ПРЗ) за нов УПИ VII - „за инж. Инфраструктура“, в кв. 3 и нови УПИ  в нови кв. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65 и 66, м. Косанин дол, район "Панчарево" и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ.

Представянето на Проекта да се извърши от представител на възложителя и от проектанта и да се състои на  . от 18.00 ч. в кметство с. Бистрица, с адрес: с. Бистрица, ул. "Никола Крушкин" № 34.

След представянето на проекта, граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по същия, не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Панчарево", ул. „Самоковско шосе“ № 230, на електронната поща на районната администрация info@pancharevo.org и в кметство с. Бистрица. Становища, постъпили след определения срок  – 18.02.2021 г., не се разглеждат.

След представянето на проекта същият ще се намира в СО – район "Панчарево", като допълнителна информация по него, във времето за изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Румен Несторов – главен архитект на район "Панчарево" и инж. Юлия Павлова –старши експерт в отдел УТК.

Заключителната дискусия да се проведе на 23.02.2021 г. от 18:00 ч. в кметство с. Бистрица.

 

Заповед № РПН21-РД09-12/11.01.2021 г. на кмета на район 'Панчарево"

Обяснителна записка

Графика № 1

Графика № 2

 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

НА РАЙОН ПАНЧАРЕВО-СО

/арх. Румен Несторов/

18.01.2021