Район "Панчарево" обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за: ПУП-ИПУР от о.т. 1 до о.т. 6, ПРЗ и идейна план-схема за вертикално планиране за УПИ VIII-108, за автомивка ПГТП, автосервиз, ТИР паркинг, заведение за общ. хранене с магазин и ТП, кв. 42, м. „Голямата локва – Търговски парк 2“, район "Панчарево"

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Район "Панчарево" – СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РПН18-РД09-30/19.03.2018 г. на кмета на район "Панчарево" – СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за: ПУП-ИПУР от о.т. 1 до о.т. 6, ПРЗ и идейна план-схема за вертикално планиране за УПИ VIII-108, за автомивка ПГТП, автосервиз, ТИР паркинг, заведение за общ. хранене с магазин и ТП, кв. 42, м. „Голямата локва – Търговски парк 2“, район "Панчарево".

 

Представянето на проекта ще се извърши от представител на възложителя и от проектанта  и ще се състои на  29.03.2018 г. от 18.00 ч. в кметство – с. Кривина, ул. „Стара река“ № 2 З.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Панчарево", ул. „Самоковско шосе“ № 230, на електронната поща на районната администрация so_pancharevo@abv.bg  и в кметство с. Кривина. Становища, постъпили след определения срок – до 10.04.2018 г., не се разглеждат.

След представянето на проекта същият ще се намира в СО – район "Панчарево", като допълнителна информация по проекта, във времето за  изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Надежда Игнатова – главен архитект на район "Панчарево", и Цветанка Евтимова – гл. специалист отдел УТК в СО – район "Панчарево".

Заключителната дискусия ще се проведе на 13.04.2018 г. от 18:00 ч. в кметство с. Кривина, ул. „Стара река“ № 2 З.
 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
НА РАЙОН ПАНЧАРЕВО – СО
                                            /арх. Надежда Игнатова/

 


Приложения:

1. Заповед РПН18-РД09-30/19.03.2018 г.
2. Обяснителна записка - схеми
3. Обяснителна записка ПУП

Графики:
1. Идеен план - Схема за вертикално планиране
2. Генерален план
3. Подробен устройствен план
4. Подробен устройствен план

Протоколи:

Протокол - представяне
Протокол - РЕСУТ
Протокол - заключителен

 

 

20.03.2018