Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на частна общинска собственост за ресторант и магазин, кв. Панчарево

СО-Район Панчарево, на основание чл.46, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на моя Заповед № РД-09-492/11.11.2015г. и във връзка с чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси продължава с 15 /петнадесет/ дни срокът за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за Отдаване под наем, за срок от 10 години на свободен, нежилищен имот - частна общинска собственост- едноетажна сграда с идентификатор 55419.6706.1016.4 с площ 74 кв.м. и прилежащ терен с площ от 520 кв.м., попадаща в УПИ VIII за ресторант и магазин, кв.17, кв. Панчарево, АОС № 5024/23Л0.2014г., със специфично конкурсно условие „За градински център“. 
    
Начална конкурсна месечна наемна цена - 271лв. /двеста седемдесет и един/ без ДДС. 

Условия за участие: Съгласно утвърдена конкурсна документация. 

Цена на конкурсната документация - 30.00 лв. с включен ДДС.

Гаранция за участие: 200лв. без ДДС. 

Краен срок за закупуване на конкурсна документация - 16.00 ч. на 01.12.2015 г. 

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса - 16.30 ч. на 02.12.2015 г. 

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: административната сграда на СО-район Панчарево, с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230. 
    
Конкурсът да се проведе на 03.12.2015г. от 11.00 ч. в административната сграда на СО-район Панчарево , с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230 
    
Адрес и телефон на организатора: с.Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230, ет.3, тел. 02/97-60-548, 97-60-531, e-mail:. so_pancharevo@abv.bg 

17.11.2015