Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост със специфично конкурсно условие: „за лекарски кабинет за общопрактикуващ лекар“


О Б Я В Л Е Н И Е

 

       СО - РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл.46, ал.1, т.3, т.11 и т.12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закон за общинската собственост, чл.30, ал.3 и чл.31, във връзка с чл.1, т.2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Заповед № СОА22-РД98-39/06.07.2022г. на кмета на Столична община, Решение № 423 по Протокол № 57, т.36 от 09.06.2022г. на Столичен общински съвет обявява конкурс за

Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот - публична общинска собственост, актуван с АПОС № 5029/31.10.2014 г. на СО-район Панчарево, находящ се в с. Кокаляне, СО-район Панчарево, ул. „Старата чешма“, ет.2, представляващ самостоятелен обект за здравни и социални услуги с идентификатор 37914.6843.1244.1.4 с площ 24 кв.м., в двуетажна административна, делова сграда с идентификатор 37914.6843.1244.1 с площ 521 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 37914.6843.1244 с площ 1409 кв.м. по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-76/21.12.2010г. на ИД на АГКК, попадащ в УПИ IX-за магазин, ресторант от кв.11 по действащия регулационен план на с. Кокаляне, със специфично конкурсно условие: „за лекарски кабинет за общопрактикуващ лекар“

Цена на конкурсната документация: 50.00 лв. с вкл. ДДС.

Гаранция за участие: 100 лв.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – Район Панчарево, с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация до 17:00 часа на  03.10.2022 г.

Краен срок за подаване на оферти - до 17:00 часа на 03.10.2022 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши 04.10.2022 г. от 11:00 часа в административната сграда на Район Панчарево, находяща се в  с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти за участие в конкурса, или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

Адрес и телефон на организатора: с.Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230,

 тел. 02/97-60-522, 02/ 97-60-531,  02/97-60-548,  e-mail:  info@pancharevo.org

 

01.09.2022