Район „Панчарево” обявява конкурс конкурс за отдаване под наем за срок от 7 /седем/ години на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ помещение /шестограм/ с площ 60.00 кв.м., включващо 10 метални клетки, находящо се в с. Лозен, ул. ”Янко Панайотов” № 38, Район „Панчарево”
Район „Панчарево”,
1137, с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230, www.pancharevo.org,
тел. 97-60-522, факс 992-15-06, e-mail: so_pancharevo@abv.bg,


в изпълнение на Заповед № РД-09-08-53/16.08.2010 г. на Кмета на Столична община, провежда конкурс за отдаване под наем за срок от 7 /седем/ години на следния обект:

"Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ помещение /шестограм/ с площ 60.00 кв.м., включващо 10 метални клетки, находящо се в с. Лозен, ул. ”Янко Панайотов” № 38, Район „Панчарево”, АОС № 218/11.09.1997 г."

Начална месечна наемна цена - 220.00 лв. без ДДС /двеста и двадесет лева/ без ДДС.

Цена на конкурсната документация - 60 лева с ДДС.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – Район „Панчарево”, с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230.

Краен срок за закупуване на документация – 17.00 ч. на 27.09.2010 г.

Краен срок за подаване на оферти - 17.00 ч. на 27.09.2010 г.

Гаранция за участие в конкурса - 200 лв. /двеста лева/.

Отваряне, разглеждане, оценка и класация на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши от специално назначена от Кмета на Район „Панчарево” комисия на 28.09.2010 г. от 10.00 ч. в административната сграда на Район “Панчарево”, с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230.

В случай,че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една, срока за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230, ет.2, ст.203, тел.: 97-60-522, 0884747109, e-mail: georgievapancharevo@abv.bg.

Справки: Мария Георгиева

 

КМЕТ НА РАЙОН “ПАНЧАРЕВО”:
/СВЕТОСЛАВ МИТРЕВ/

27.08.2010