Район "Панчарево" обявява, че продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, находящ се в с. Кокаляне, ул. „Старата чешма“, ет. 3, представляващ самостоятелен обект за здравни и социални услуги – „За стоматологичен кабинет“

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН ПАНЧАРЕВО

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № СОА22-РД98-7/14.01.2022 г. на кмета на Столична община и във връзка с чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, район "Панчарево" – СО обявява, че  продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот, публична общинска собственост – АПОС № 5029/31.10.2014 г., на СО – район "Панчарево", находящ се в с. Кокаляне, СО – район "Панчарево", ул. „Старата чешма“, ет. 3, представляващ самостоятелен обект за здравни и социални услуги с идентификатор 37914.6843.1244.1.6 с площ 48 кв. м и 12,50 кв. м пр.ид.ч. от общите части, в триетажна административна, делова сграда с идентификатор 37914.6843.1244.1 с площ 521 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 37914.6843.1244 с площ 1409 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-76/21.12.2010 г. на ИД на АГКК, попадащ в УПИ IX – за магазин, ресторант от кв. 11 по действащ регулационен план на с. Кокаляне, със специфично конкурсно условие: „За стоматологичен кабинет“.

 

   I. Начална месечна конкурсна наемна цена

Началната месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община е 127,00 лв. без ДДС.

   II. Гаранция за участие: 100 (сто) лв.

   III. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 08:30 часа на 29.03.2022 г. до 17:00 часа на 12.04.2022 г. в административната сграда на СО – район "Панчарево", с адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230 на Каса „Приходи”.

   IV. Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа до 12.04.2022 г. в деловодството на СО – район "Панчарево", на адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230.

   V. Конкурсът ще се проведе на 13.04.2022 г. от 11:00ч. в сградата на район "Панчарево" с административен адрес: с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230.

   VI. Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. (петдесет лева) с включен ДДС.

           

Адрес и телефон на организатора: Район "Панчарево" – СО, гр. София, 1137, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230, тел. 02/97-60-548, 02/97-60-531, e-mail  info@pancharevo.org

29.03.2022