Район "Овча купел" - обществено обсъждане на проект за изменение на план за регулация и на план за застрояване в кв. 104 г-нов м. "Овча купел-1" с образуване на нови УПИ I-за маг и жс, II-1163,2933-маг и жс, III-озел, IV-за жс и коо, V-озел. и изменение на улична регулация от о.т. 108 до о.т. 109а
Заповед №РОК17-РД 09-163/12.06.2017г. на Кмета на СО – район „Овча купел” за провеждане на обществено обсъждане на проект за изменение на план за регулация и на план за застрояване в кв.104г-нов м.“Овча купел-1“ с образуване на нови УПИ І-за маг и жс, ІІ-1163,2933-маг и жс, ІІІ-озел, ІV-за жс и коо, V-озел.  и изменение на улична регулация от о.т.108 до о.т.109а.

Заповед № РОК17-РД 09-163/12.06.2017г.

 
13.06.2017