Район Овча купел обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 години на имот-частна общинска собственост,с площ 520 кв.м.за ресторант и магазин
На осн. чл.34, ал.1 и ал.2 от НУРПТК, във връзка със Заповед № СО15-РД-09- 1211/30.09.2015г. на Кмета на Столична община и Заповед № РД 09-225/06.10.2015г. на Кмета на СО район Овча купел 
      
ОБЯВЯВА 
   ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

    
За отдаване под наем за срок от 5 години на свободен, нежилищен имот- частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Овча купел” по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет за следния обект: 
    
1.1 Помещение, частна общинска собственост, находящо се в ж.к. Овча купел 1, бл.415, вх.А, магазин №1, с площ 96,40 кв.м., АОС 926/02.4.2001г., с предназначение: културно-масова и образователна дейност. 
    
Начална наемна месечна цена - 116,00 лв. /сто и шестнадесет лева/ без ДДС. 
    
ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА: 
    
1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС. 
    
2. Цена на конкурсната документация - 60.00 лв. с вкл. ДДС. 
    
3. Гаранция за участие в конкурса: 100.00 лв. 
    
4. Място за закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел", бул. „Цар Борис III" 136 В, ет.1-каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 06.10.2015г. до 16,30 часа на 
   06.11.2015г. 
    
5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие /лично или чрез пълномощник / Район „Овча купел", бул. „Цар Борис III” 136 В, ет.1 - деловодство до 16:30ч. на 06.11.2015г. включително. 
    
6. Място, дата и час за провеждане на конкурса: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис III” 136 В, ет. 2- Заседателна зала, на 09.11.2015г. от 10:00 часа. 
    
7. Организатор на конкурса: СО- район „Овча купел”, бул. „Цар Борис III” 136 В, отдел "УОСЖФ и РКТД” тел. 02/955-44-62, вътр.217 e-mail: sooK@mail.bg 
    
8. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни. 
    
    
06.10.2015