Район „Овча купел“ обявява процедура по обществено обсъждане на проект на виза за проектиране на: "Жилищна сграда с подземен гараж в кв. 13, по плана на м. ж.к. "Овча купел 2“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Столична община – район „Овча купел“, обявява, че на основание чл. 4, ал. З и чл. 10, ал. 2 във връзка с чл. 2, чл. З, чл. 4, ал. 5 и чл. 8, ал. 1, т. З от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС и във връзка с Глава четвърта на същата наредба, Указателно писмо от главен архитект на СО с вх. № РОК18-ТД26-457/2/04.09.2018 г. (изх. № САГ17-ГР00-343/31.08.2018 г.); т. 12 от Приложение към чл. 3, ал. 2 на ЗУЗСО във връзка с § 25, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУЗСО и Решение на РЕСУТ по Протокол № 31/18.09.2018 г. е издадена Заповед на кмета на район „Овча купел“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на проект на виза за проектиране на "Жилищна сграда с подземен гараж в УПИ V-211 (ПИ 68134.4333.503 по КК и КР), кв. 13, по плана на м. ж.к. "Овча купел 2", одобрен с Решение № 237, по Протокол № 38/16.04.2009 г. на СОС. Заповедта е поставена на таблото в сградата на районната администрация и е изпратена за публикуване на направление "Архитектура и градоустройство" във връзка с чл. 20, ал. 5 и чл. 26, ал. З от НРНПОООПРУТСО, на Столична община за публикуване на Единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата ѝ.

Представянето на проекта ще се проведе на 11.10.2018 г. от 17:00 часа в заседателната зала на район „Овча купел”, находяща се на етаж 2 с административен адрес: гр. София, бул. ”Цар Борис III” № 136В.

Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта на виза, адресирани до кмета на района. Същите се внасят в деловодството на район „Овча купел” ( бул. ”Цар Борис III” № 136В, ет. 1) или на e-mail:sook@mail.bg” до 18.10.2018 г. вкл. Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с актуални скици, стари скици, документи за собственост, телефон, e-mail (адрес), факс (адрес) за връзка с подателя.

Копие от проекта на виза за проектиране на "Жилищна сграда с подземен гараж в УПИ V-211 (ПИ 68134.433.211), кв. 13, м.  ж.к. ”Овча купел 2“, е изложено на таблото в сградата на района за запознаване на заинтересованите лица.

Заключителната дискусия ще се проведе на 22.10.2018 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на ет. 2 в сградата на район „Овча купел” на СО. За участие в дискусията задължително ще се поканят лицата, представили писмени становища.

Заповед № РОК18-РД09-289/04.10.2018 г.

ПРОЕКТ


Протокол от проведена заключителна дискусия на 22.10.2018 г.

05.10.2018