Район „Овча купел“ обявява обществено обсъждане на проект „План за застрояване (ПЗ) на водоснабдителна помпена станция към обект „Аварийно изграждане на водопровод от с. Мало Бучино, район „Овча купел“, СО, до гр. Перник“


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на

район „Овча купел“ – СО

 

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед  № РОК22-РД09-223/30.06.2022 г. на кмета на р-н „Овча купел” ще се проведе обществено обсъждане на проект „План за застрояване (ПЗ) на водоснабдителна помпена станция към обект „Аварийно изграждане на водопровод от с. Мало Бучино, район „Овча купел“, СО, до гр. Перник“. Представянето на проекта ще се проведе на 12.07.2022 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на районната администрация с адрес: бул. “Цар Борис ІІІ“ № 136 “в“, ет. 2.

Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, адресирани до Главния архитект на Столична община. Същите се внасят в деловодството на район „Овча купел” ( бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136В, ет. 1) или на e-mail: so_ok@ovchakupel.bg до 20.07.2022 г. вкл. Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с графика, телефон, e-mail-адрес, факс за връзка с подателя.

Проектът е качен на сайта на направление „Архитектура и градоустройство“ и на сайта на район „Овча купел“ за запознаване на заинтересованите лица. Допълнителна информация за времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да се получи в понеделник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. Проектът  се намира в стая 35 на ет. 2 в сградата на районната администрация.

Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на направление "Архитектура и градоустройство", на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на съответния район съгласно чл. 23 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО (НРНПОООПРУТСО).

Заключителната дискусия ще бъде проведена на 28.07.2022 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на районната администрация с адрес: бул. “Цар Борис ІІІ“ №136 “в“  ет. 2.

 

Заповед  № РОК22-РД09-223/30.06.2022 г. на кмета на р-н „Овча купел”
Обяснителна записка
ПУП

Прикачени файлове ТУК


Становище № РОК20-ВК08-1243-[4]/21.07.2022 г.  (Публикувано на 27.07.2022 г.)

30.06.2022