Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен терен, ЧОС, находящ се ж.к. Овча купел 1, предназначено за паркинг
Столичната община - район "Овча купел"
 

На основание Заповед на Кмета на Столична община № РД-09-244/19.02.2009 год. обявява конкурс за отдаване под наем на: Свободен терен, ЧОС, находящ се ж.к. Овча купел 1, зад бл.605 с площ 2200.00 кв.м. и с начална месечна конкурсна цена 617.00 лв /шестотин и седемнадесет/ лв без ДДС , предназначено за паркинг.

Цена на конкурсни книжа за участие – 50 лв. без ДДС.

Гаранция за участие - 150.00 лв /сто и петдесет/ лв.

Конкурсната документация се получава в стая № 9 в сградата на района - бул. “Цар Борис III” No 136В до 16.00 ч. на 21.05.2010 год.

Подават се в деловодство, ст.9 в сградата на района - бул. “Цар Борис III” No 136В до 16.30 ч. на 25.05.2010 г., вкл.

Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 27.05.2010 год.

 

За кмет:
/Янко Василев/

23.04.2010