Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот, публична общинска собственост, предназначен за разполагане на цифрова станция, находящ се кв. Суходол, в сградата на Кметството
Столичната община - район "Овча купел"
 

На основание Заповед на Кмета на Столична община № РД-09-08-16/25.03.2010 год. обявява конкурс за отдаване под наем на: Свободен нежилищен имот, публична общинска собственост, предназначен за разполагане на цифрова станция, находящ се кв. Суходол, в сградата на Кметството с площ 60.00 кв.м. и с начална конкурсна цена 5.20 лв /пет лв 20 ст./ без ДДС на кв.м.

Цена на конкурсни книжа за участие – 60 лв. вкл ДДС.

Гаранция за участие - 150.00 лв /сто и петдесет/ лв.

Конкурсната документация се получава в стая № 9, ет. 1 в сградата на района - бул. “Цар Борис III” No 136В до 16.00 ч. на 21.05.2010 год., включително.

Подават се в деловодство, ет. 1 в сградата на района - бул. “Цар Борис III” No 136В до 16.30 ч. на 25.05.2010 г., включително.

Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 27.05.2010 год.

 

За кмет на район "Овча купел”:
/Янко Василев/

23.04.2010