Район “Овча купел” обявява конкурс за отдаване под наем на реална част от имот – публична общинска собственост, находяща се в сградата на 88-мо СУ “Димитър Попниколов”, гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Димитър Попниколов“ № 7, за зъболекарски кабинет


ОБЯВЛЕНИЕ
на CO – район “Овча купел”

 

Днес, 17.10.2022 г. на осн. чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка с Решение № 524 по Протокол № 59, т. 49 от 07.07.2022 г. на Столичен общински съвет, съгласно Заповед № СОА22-РД09-1303/29.07.2022 г. на кмета на Столична община

О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

за отдаване под наем на реална част от имот – публична общинска собственост, находяща се в сградата на 88-мо СУ “Димитър Попниколов”, гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Димитър Попниколов“ № 7, с площ 21,00 кв. м, АпОС 3395/06.06.2013 г., обособена за зъболекарски кабинет, с начална наемна месечна цена 75,00 лв. (седемдесет и пет лева) без ДДС, за срок от 5 (пет) години.

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.

2. Цена на конкурсната документация – 60,00 лв. с включен ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса: 100,00 лв. Гаранцията може да се внесе на каса в район „Овча купел”, бул. „Цар Борис III” № 136 В, 1-ви етаж, всеки работен ден от 8:30 часа или по банков път, банкова сметка BG48SOMB91303324913501, „Общинска банка“ АД – клон „Красно село“.

4. Място за закупуване на конкурсната документация: район „Овча купел”, бул. „Цар Борис III” № 136 В, 1. етаж, каса, всеки работен ден от 8:30 часа на 17.10.2022 г. до 16:30 часа на 17.11.2022 г. включително.

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник) – район „Овча купел”, бул. „Цар Борис III” № 136 В, 1. етаж, деловодство до 16:30 ч. на 17.11.2022 г. включително.

6. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 18.11.2022 г. (петък) от 10:00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на района на бул. “Цар Борис III” № 136 В, заседателна зала на 2. етаж.

Критерий за оценка на предложенията:

♦ Най-висока предложена наемна месечна цена.

7. Организатор на конкурса: CO – район „Овча купел" – отдел “УОСЖФ и ТД”, тел. 02/955-44-62, вътр.217 e-mail: so OK@ovchakupel.bg

8. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

 

17.10.2022