Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на помещения в сградата на 66 СОУ “Филип Станиславов” в кв. Овча купел - ученически бюфет
Столичната община - район "Овча купел"


На основание Заповед на Кмета на Столична община № РД-09-850/21.05.2010 год. обявява конкурс за :"Oтдаване под наем на помещения в сградата на 66 СОУ “Филип Станиславов” в кв. Овча купел: - ученически бюфет с площ 50.00 кв.м. и начална конкурсна цена 2.50 лв/кв.м.

Цена на конкурсни книжа за участие – 50 лв. без ДДС.

Гаранция за участие 150.00 лв. /сто и петдесет лв./ вкл.ДДС.

Конкурсната документация се получава в стая № 9 в сградата на района - бул. “Цар Борис III” No 136В до 16.00 ч. на 28.06.2010 год.

Подават се в деловодството, ст. 9 в сградата на района - бул. “Цар Борис III” No 136В до 16.30 ч. на 29.06.2010 г., вкл.

Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 30.06.2010 год.

27.05.2010