Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на помещения в сградата на 149 СОУ “Ив. Хаджийски”, ж.к. Овча купел 1
Столичната община - район "Овча купел"
 

На основание Заповед на Кмета на Столична община № РД-09-735/04.05.2010 год. обявява конкурс за отдаване под наем на: "Помещения в сградата на 149 СОУ “Ив. Хаджийски”, ж.к. Овча купел 1:

- ученически бюфет с площ 49.00 кв.м. и начална конкурсна цена 3.00 лв/кв.м.;
- ученически стол с площ 300.00 кв.м. и начална конкурсна цена 2.00 лв/кв.м.

Цена на конкурсни книжа за участие – 50 лв. без ДДС.

Гаранция за участие 150.00 лв /сто и петдесет лв./ вкл.ДДС.

Конкурсната документация се получава в стая № 9 в сградата на района - бул. “Цар Борис III” No 136В до 16.00 ч. на 25.06.2010 год.

Подават се в деловодство, ст. 9 в сградата на района - бул. “Цар Борис III” No 136В до 16.30 ч. на 28.06.2010 г., вкл.

Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 30.06.2010 год.

25.05.2010