Район "Оборище" провежда конкурс за отдаване под наем за временен охраняван паркинг, за срок до реализиране на предвидените по ЗРП мероприятия, но не повече от 5 /пет/ години, на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост, ул. Буная 1-7

Столична община – район "Оборище",

бул. Мадрид 1, тел. 02/815 76 10, на основание заповед №РД-09-1021/22.06.2010 г. на кмета на Столична община, ще проведе конкурс с предмет: Отдаване под наем за временен охраняван паркинг, за срок до реализиране на предвидените по ЗРП мероприятия, но не повече от 5 /пет/ години, на свободен нежилищен имот частна общинска собственост, представляващ части от ПИ с №№343, 347, 348, 349 в УПИ І, кв.151, м. „Подуене-Център” по плана на гр. София, ул. Буная 1-7, с площ използваема за паркинг от около 800 кв.м., при начална пазарна цена от 1460 /хиляда четиристотин и шестдесет лева/ лв. месечно без ДДС.

Място за закупуване на конкурсната документация: СО - район Оборище, бул. Мадрид 1, ет. 1, каса, при цена 50 /петдесет/ лв. без ДДС.

Подаване на офертите – в деловодството на района, етаж 1.

При подаване на документите се заплаща гаранция за участие в размер на 100 /сто/ лв. Срок за закупуване на конкурсната документация и за подаване на офертите до 16.30 часа на 14.12.2010 г. в СО-район Оборище, бул. Мадрид 1.

Конкурсът ще се проведе на 15.12.2010 г. в сградата на СО-район Оборище, бул. Мадрид 1, ет. 2, заседателна зала, от 10.00 часа.

Оглед на обекта – всеки ден от 9:00 до 17:00 часа.

Критерии за оценка на предложенията:

1. Най – висока предложена наемна цена;
2. Примерен проект за благоустрояване и озеленяване на прилежащото пространство, отредено съгласно визата;
3. Примерен проект за оградата около временния паркинг;
4. Предложение за вида на павилиона за охрана;
5. Предложение за вида на настилката и начина на разпределение на паркоместата.

За информация: район Оборище, Правен отдел, тел: 815 76 39, 815 76 36.

 

П. АРМЕНКОВА ________
Кмет на район Оборище

15.11.2010