Район „Оборище“ обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за план схема за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане в Градина около Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и Докторска градина, кв. 545 и кв. 545а, м. „Зона Г – 12“, СО – район „Оборище“

На основание чл. 5., ал. 4 във връзка с чл. 12 от ЗУЗСО по реда на чл. 4, ал. 2, т. 5; чл. 8, ал. 1., т. З и чл. 10, ал. 2 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет е издадена Заповед № РОБ18-РД09-58/30.03.2018 г. на кмета на СО – район „Оборище“, за провеждане на представяне и обществено обсъждане на проект за план схема за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане в Градина около Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и Докторска градина, кв.545 и кв. 545а, м. „Зона Г – 12“, СО – район „Оборище“.

ЗАПОВЕД  № РОБ18-РД09-58/30.03.2018 г.

04.04.2018