Район „Оборище“ обявява конкурс за отдаване под наем нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи кабинети с предназначение за медико-социални дейности в сграда с идентификатор 68134.404.96.26.1, с площ 730,62 кв. м, находяща се в гр. София, Район „Оборище“, бул. „Генерал Данаил Николаев“ № 26, ет. 1“ОБЯВЛЕНИЕ

                       

Кметът на СО – район „Оборище“, ще проведе публично оповестен конкурс на основание чл. 19, ал. 3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 31, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, и Заповед № СОА22-РД09-1287/28.07.2022 г. на кмета на Столична община, с предмет:

1. „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи кабинети с предназначение за медико-социални дейности в сграда с идентификатор 68134.404.96.26.1, с площ 730,62 кв. м, находяща се в гр. София, Район „Оборище“, бул. „Генерал Данаил Николаев“ № 26, ет. 1“, както следва:

1.1. Кабинет № 3 със застроена площ от 16,50 кв. м, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от помещенията за общо ползване на етажа (WC, коридори, регистратура и склад-охрана), или с обща РЗП 28,31 кв. м;

1.2. Кабинет № 4 със застроена площ от 33,00 кв. м, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от помещенията за общо ползване на етажа (WC, коридори, регистратура и склад-охрана) или с обща РЗП 56,62 кв. м;

1.3. Кабинет № 5 със застроена площ от 16,50 кв. м, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от помещенията за общо ползване на етажа (WC, коридори, регистратура и склад-охрана), или с обща РЗП 28,31 кв. м;

1.4. Кабинет № 6 със застроена площ от 16,50 кв. м, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от помещенията за общо ползване на етажа (WC, коридори, регистратура и склад-охрана), или с обща РЗП 28,31 кв. м;

1.5. Кабинет № 7 със застроена площ от 16,50 кв. м, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от помещенията за общо ползване на етажа (WC, коридори, регистратура и склад-охрана), или с обща РЗП 28,31 кв. м;

1.6. Кабинет № 8 със застроена площ от 16,50 кв. м, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от помещенията за общо ползване на етажа (WC, коридори, регистратура и склад-охрана), или с обща РЗП 28,31 кв. м;

1.7. Кабинет № 9 със застроена площ от 16,50 кв. м, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от помещенията за общо ползване на етажа (WC, коридори, регистратура и склад-охрана), или с обща РЗП 28,31 кв. м;

1.8. Кабинет № 11 със застроена площ от 16,50 (шестнадесет цяло и петдесет стотни) квадратни метра, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от помещенията за общо ползване на етажа (WC, коридори, регистратура и склад-охрана) или с обща РЗП 28,31 кв. м;

1.9. Кабинет № 12 със застроена площ от 16,50 кв. м, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от помещенията за общо ползване на етажа (WC, коридори, регистратура и склад-охрана), или с обща РЗП 28,31 кв. м;

1.10. Кабинет № 13 със застроена площ от 16,50 кв. м, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от помещенията за общо ползване на етажа (WC, коридори, регистратура и склад-охрана), или с обща РЗП 28,31 кв. м;

1.11. Кабинет № 14 със застроена площ от 16,50 кв. м, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от помещенията за общо ползване на етажа (WC, коридори, регистратура и склад-охрана), или с обща РЗП 28,31 кв. м;

1.12. Кабинет № 15 със застроена площ от 16,50 кв. м, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от помещенията за общо ползване на етажа (WC, коридори, регистратура и склад-охрана), или с обща РЗП 28,31 кв. м;

1.13. Кабинет № 16 със застроена площ от 13,75 кв. м, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от помещенията за общо ползване на етажа (WC, коридори, регистратура и склад-охрана), или с обща РЗП 23,59 кв. м;

1.14. Кабинет № 17 със застроена площ от 16,50 кв. м, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от помещенията за общо ползване на етажа (WC, коридори, регистратура и склад-охрана), или с обща РЗП 28,31 кв. м;

1.15. Кабинет № 18 със застроена площ от 16,50 кв. м, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от помещенията за общо ползване на етажа (WC, коридори, регистратура и склад-охрана), или с обща РЗП 28,31 кв. м и Кабинет № 19 със застроена площ от 16,50 кв. м, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от помещенията за общо ползване на етажа (WC, коридори, регистратура и склад-охрана), или с обща РЗП 28,31 кв. м (обединени);

1.16. Кабинет № 20 със застроена площ от 16,50 кв. м, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от помещенията за общо ползване на етажа (WC, коридори, регистратура и склад-охрана), или с обща РЗП 28,31 кв. м.

1.17. Кабинет № 21 със застроена площ от 16,50 кв. м, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от помещенията за общо ползване на етажа (WC, коридори, регистратура и склад-охрана), или с обща РЗП 28,31 кв. м;

1.18. Кабинет № 22 със застроена площ от 16,50 кв. м, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от помещенията за общо ползване на етажа (WC, коридори, регистратура и склад-охрана), или с обща РЗП 28,31 кв. м;

1.19. Кабинет № 23 със застроена площ от 16,50 кв. м, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от помещенията за общо ползване на етажа (WC, коридори, регистратура и склад-охрана), или с обща РЗП 28,31 кв. м;

1.20. Кабинет № 24 със застроена площ от 16,50 кв. м, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от помещенията за общо ползване на етажа (WC, коридори, регистратура и склад-охрана), или с обща РЗП 28,31 кв. м;

1.21. Помещение в сутерен със застроена площ от 29,35 кв. м, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата, или с обща РЗП 31,36 кв. м;

1.22. Помещение в сутерен със застроена площ от 14,13 кв. м, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата, или с обща РЗП 15,10 кв. м;

1.23. Помещение в сутерен със застроена площ от 14,13 кв. м, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата, или с обща РЗП 15,10 кв. м.

2. Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столичен общински съвет:

 - Размер на начална месечна конкурсна наемна цена за всеки от обектите, както следва:

 • По т. 1.1. – 184,00 лева, без включен ДДС;
 • По т. 1.2. – 350,00 лева, без включен ДДС;
 • По т. 1.3. – 184,00 лева, без включен ДДС;
 • По т. 1.4. – 184,00 лева, без включен ДДС;
 • По т. 1.5. – 184,00 лева, без включен ДДС;
 • По т. 1.6. – 184,00 лева, без включен ДДС;
 • По т. 1.7. – 184,00 лева, без включен ДДС;
 • По т. 1.8. – 184,00 лева, без включен ДДС;
 • По т. 1.9. – 184,00 лева, без включен ДДС;
 • По т. 1.10. – 184,00 лева, без включен ДДС;
 • По т. 1.11. – 184,00 лева, без включен ДДС;
 • По т. 1.12. – 184,00 лева, без включен ДДС;
 • По т. 1.13. – 184,00 лева, без включен ДДС;
 • По т. 1.14. – 152,00 лева, без включен ДДС;
 • По т. 1.15. – 368,00 лева, без включен ДДС, (184,00 лева, без включен ДДС за кабинет № 18 и 184,00 лева, без включен ДДС за кабинет № 19);
 • По т. 1.16. – 184,00 лева, без включен ДДС;
 • По т. 1.17. – 184,00 лева, без включен ДДС;
 • По т. 1.18. – 184,00 лева, без включен ДДС;
 • По т. 1.19. – 184,00 лева, без включен ДДС;
 • По т. 1.20. – 184,00 лева, без включен ДДС;
 • По т. 1.21. – 112,00 лева, без включен ДДС;
 • По т. 1.22. – 54,00 лева, без включен ДДС;
 • По т. 1.23. – 54,00 лева, без включен ДДС.

Участниците в конкурса могат да участват за един или за повече кабинети/помещения в сутерен по свой избор, при спазване на специфичното конкурсно условие за обектите от т. 1.1. до 1.23: „за извършване на медико-социални дейности“.

3. Място за закупуване на конкурсната документация – сградата на район „Оборище“ – СО, бул. „Мадрид“ № 1, ет. 1 каса, от 10.08.2022 г. до 12.09.2022 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден.

4. Цена на конкурсната документация – 60лв. (шестдесет лева) с включено ДДС.

5. Гаранция за участие в конкурса – 50 лв. (петдесет лева) поотделно за всеки от обектите от т. 1.1. до 1.23, за който се кандидатства.

6. Подаване на документи за участие – в сградата на район „Оборище“ – СО, бул. „Мадрид“ № 1, ет. 1, гише „Правно обслужване" в Център за информация и услуги, срок на подаване до 12.09.2022 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч.  

7. Оглед на общински имот предмет на конкурса може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30 – 17:00 часа.

8. Конкурсът ще се проведе на 13.09.2022 г. в сградата на район „Оборище“ – СО, ет. 2, заседателна зала от 10:30 часа в закрито заседание.

9. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 (петнадесет) дни.

10. Критерии за оценка на предложенията: най-висока предложена месечна наемна цена.

За информация: СО – район „Оборище“, отдел „Правно-нормативно обслужване, образование, социални дейности и европейски проекти“, тел. 02/8157636 и отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“, тел. 02/8157631 и 02/8157644.

10.08.2022