Район Оборище обявява конкурс за отдаване под наем на 10 бр. свободни нежилищни имоти, представляващи магазини с ползване на общо санитарно помещение със застроена площ 13,25 кв. м., намиращи се в подлеза на бул. Ситняково

І. Столична община – Район „Оборище”, бул. Мадрид 1, на основание заповед №СО-РД-09-08-39/11.05.2015г. на кмета на Столична община ще проведе конкурс с предмет: отдаване под наем за срок от 5 години на 10 бр. свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, представляващи магазини с ползване на общо санитарно помещение със застроена площ 13,25 кв. м., намиращи се в подлеза на бул. Ситняково (ъгъла с ул. Оборище):

1. магазин №1 със застроена площ 8,52 кв. м., начална конкурсна месечна наемна цена 128 лв. без ДДС;
2. магазин №2 със застроена площ 8,86 кв. м., начална конкурсна месечна наемна цена 132 лв. без ДДС;
3. магазин №3 със застроена площ 8,86 кв. м., начална конкурсна месечна наемна цена 132 лв. без ДДС;
4. магазин №4 със застроена площ 8,86 кв. м., начална конкурсна месечна наемна цена 132 лв. без ДДС;
5. магазин №7, състоящ се от търговска зала със застроена площ 17,33 кв.м., свързана с помещение за склад и помещение за ел. табло, със застроена площ на двете помещения 22,63 кв.м., с общо застроена площ на обекта 39,96 кв.м., начална конкурсна месечна наемна цена 283 лв. без ДДС;
6. магазин №8 със застроена площ 8,41 кв. м., начална конкурсна месечна наемна цена 126 лв. без ДДС;
7. магазин №9 със застроена площ 8,41 кв. м., начална конкурсна месечна наемна цена 126 лв. без ДДС;
8. магазин №11 със застроена площ от 8,41 кв. м., начална конкурсна месечна наемна цена 126 лв. без ДДС;
9. магазин №12 със застроена площ от 8,41 кв. м., начална конкурсна месечна наемна цена 126 лв. без ДДС;
10. магазин №13 със застроена площ от 9 кв. м., начална конкурсна месечна наемна цена 134 лв. без ДДС;
Участниците в конкурса могат да участват за един или за повече магазини по свой избор, при специфичното конкурсно условие магазините да се ползват като търговски обекти.

ІІ. Място за закупуване на документите за конкурса – СО-район Оборище, бул. Мадрид 1, ет. 1, каса, при цена 50 (петдесет) лв. с ДДС. Подаване на документите за участие – в деловодството на района, етаж 1. Преди подаване на документите се заплаща гаранция за участие в размер на 50 (петдесет) лв. поотделно за всеки самостоятелен магазин, за който се кандидатства.

Срок за закупуване на конкурсната документация и за подаване на документите за участие – до 16.30 часа на 29.06.2015 г. (понеделник)

Конкурсът ще се проведе на 30.06.2015 г. (вторник) в сградата на СО-район Оборище, бул. Мадрид 1, ет. 2, заседателна зала, от 10.00 часа в закрито заседание.

Оглед на обекта – всеки работен ден в периода 28.05.2015г. - 29.06.2015 г. от 09:00-12:30 ч. и от 13:30-16:30 ч. след предварителна уговорка с отдел „Управление на общинската собственост, ЖФРКТД” на тел. 02/8157644.

Критерии за оценка на предложенията:
1. Най – висока предложена наемна цена – 80 %;
2. Предложение за ремонт, експлоатация и поддръжка на наетия обект, облагородяване и поддържане на прилежащите площи в подлеза – 20 %.

За информация: район „Оборище”: отдел „Правно-нормативно обслужване, ОСДКС”, тел: 02/8157639 и 02/8157636; отдел „Управление на общинската собственост, ЖФРКТД”, тел. 02/8157644.

28.05.2015