Район Нови Искър удължава с 15 дни срока за приемане на конкурсни документи по обявен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижими имоти– публична общинска собственост, представляващи 12 бр.помещения

СО-Район „Нови Искър” на основание чл. 31, ал. 2, вр. с ал. 1, ал. 3 от НУРПТК, в изпълнение на Заповед № СО-РД-03-47/28.05.2014 г. на Кмета на СО, Решение № 81 по Протокол № 56, т. 31 от 06.02.2014 на СОС удължава с 15 /петнадесет/ календарни дни срока за получаване на конкурсни документации и срок за подаване на офертни предложения по обявен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижими имоти– публична общинска собственост, представляващи 12 бр. помещения, находящи се в административни сгради в с. Световрачане, с. Войняговци, с. Кубратово, с. Подгумер и с. Локорско - район „Нови Искър” по позиции, както следва: 
    
Помещения в сградата на СЗС с. Световрачане 
1. Лекарски /детски/ кабинет с обща площ- 15,07 кв.м. 
   - Начална месечна наемна цена- 60,00 лв. /без ДДС/ 
    
 2. Лекарски кабинет с обща площ- 16,02 кв.м. 
   - Начална месечна наемна цена- 64,00 лв. /без ДДС/ 

3. Стоматологичен кабинет с обща площ- 18,40 кв.м. 
   - Начална месечна наемна цена- 101,00 лв. /без ДДС/ 
    
Помещение в сградата на кметство с. Войняговци 
4. Лекарски кабинет с обща площ- 8,80 кв.м. 
   - Начална месечна наемна цена- 36,00 лв. /без ДДС/ 
    
Помещения в сградата на СЗС с. Кубратово 
 5. Стоматологичен кабинет с обща площ- 21,99 кв.м. 
   - Начална месечна наемна цена- 76,00 лв. /без ДДС/ 
    
 6. Лекарски кабинет с обща площ- 14,37 кв.м. 
   - Начална месечна наемна цена- 53,00 лв. /без ДДС/ 
    
Помещения в сградата на кметство в с. Подгумер 
7. Лекарски кабинет с общаплощ- 28.90 кв.м. 
   - Начална месечна наемна цена- 116,00 лв. /без ДДС/ 
    
8. Стоматологичен кабинет с обща площ- 13,70 кв.м. 
   - Начална месечна наемна цена- 55,00 лв. /без ДДС/. 
    
Помещения в сградата на СЗС в с. Локорско 
9. Лекарски кабинет с обща площ- 25,92 кв.м. 
   - Начална месечна наемна цена- 71,00 лв. /без ДДС/. 
    
10. Стоматологичен кабинет с обща площ- 20,06 кв.м. 
   - Начална месечна наемна цена- 56,00 лв. /без ДДС/. 
    
11. Лекарски /детски/ кабинет с обща площ- 19,31 кв.м. 
   - Начална месечна наемна цена- 56,00 лв. /без ДДС/. 
    
12. Лекарски кабинет- 23,91 кв.м. 
   - Начална месечна наемна цена- 67,00 лв. /без ДДС/. 
    
Срок за получаване на конкурсни документации и срок за подаване на офертни предложения: от 20.11.2014 г. до 04.12.2014 г. включително, всеки работен ден в рамките на удълженият срок, от 08:30- 17:00 часа. Цена на конкурсна документация: 60,00 лв. с вкл. ДДС, на касата на района, Фронт-офис, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123. 
    
Гаранцията за участие в конкурса - 100 /сто/ лева за всяка позиция поотделно, на касата на района- гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123 или по сметка на СО- район „Нови Искър”– IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Денкоглу”, № 28 
    
Дата на провеждане на конкурс за всяка от горецитираните позиции при наличие на подадена поне една оферта за съответната позиция- 05.12.2014 г., от 10:00 часа, Ритуална зала на район „Нови Искър”- СО, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123. За информация: отдел „ПНАО и ГРАО”, район „Нови Искър”, тел: 991-76-35. 
   
   

02.10.2015