Район „Нови Искър“ обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – ПУП – Изменение на план за улична регулация (ИПУР) при о.т. 57а, План за улична регулация (ПУР) – нова задънена улица от о.т. 57а до о.т. 57д (нова) и План регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ 29430.4703.5 и 29430.4703.6 по КККР на с. Житен, район „Нови Искър“, План-схеми по част ВиК, част...

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 от 07.10.2022 г.

Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при Район „Нови Искър“ – Столична община, обявява, че със Заповед № РНИ22- РД09-424/29.09.2022 год. на кмета на район „Нови Искър“ е определена дата за провеждане на обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – ПУП – Изменение на план за улична регулация (ИПУР) при о.т. 57а, План за улична регулация (ПУР) – нова задънена улица от о.т. 57а до о.т. 57д (нова) и План регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ 29430.4703.5 и 29430.4703.6 по КККР на с. Житен, район „Нови Искър“, План-схеми по част ВиК, част Електро- и Вертикална планировка.

Общественото обсъждане ще се проведе на 18.10.2022 год. от 18:00 часа в кметство Житен.

В срок до 17:00 часа на 01.11.2022 год. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър”. Становищата, мненията и предложенията се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в район „Нови Искър“ – CO, гр. Нови Искър, ул.’’Искърско дефиле” № 121, етаж партер.

Проектът, предмет на общественото обсъждане, е изложен в отдел УТККС (Техническа служба), етаж 4, стая № 404 при район „Нови Искър” за допълнителна информация.

За приключване на общественото обсъждане на 11.11.2022 год. от 18:00 часа в кметство Житен ще се проведе заключителна дискусия.

10.10.2022