Район „Нови Искър“ обявява удължаване на срока за закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения за конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на стоматологичен кабинет, с. Войнеговци“

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Столична община – район „Нови Искър“, в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-1000/01.06.2022 г. на кмета на Столична община, на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1, чл. 31 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, удължава срока за закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения за конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот, публична общинска собственост, представляваща стоматологичен кабинет, находяща се на територията на район „Нови Искър“ –с. Войнеговци“, а именно: 

- стоматологичен кабинет с площ от 16,80 кв. м, заедно с 2,50 кв. м прилежащи идеални части от общите такива, находящ се в едноетажна административна сграда за кметство, култура и изкуство (читалище) с идентификатор 11884.5615.80.5, с площ 216 кв. м, разположена в поземлен имот 11884.5615.80 с площ 2808 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-4/11.01.2012 г. на ИД на АГКК, актуван с АПОС № 3007/21.11.2012 г. на кмета на СО – район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията, вх. № 2821/2013г., том VI, № 104, с административен адрес: с. Войнеговци, ул. „Спортист“ № 12.

- Началната месечна конкурсна наемна цена – 50,40 лв. без ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО.

- Специфично конкурсно условие: за стоматологичен кабинет.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от деловодството на СО – район „Нови Искър“, находящ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 05.08.2022 г. до 19.08.2022 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на СО – район „Нови Искър“ – IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 22.08.2022 г. от 10:30 часа в заседателната зала на СО – район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI – MЦ), ет. 3.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на СО – район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, на видно място в сградите на Столична община, на СО – район „Нови Искър“ и на кметство с. Войнеговци.

За информация: СО – район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ – тел.: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

05.08.2022