Район Нови Искър обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 години на имоти, частна общинска собственост, терени за поставяне на преместваеми търговски обекти

Район „Нови Искър”- СО на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от ЗОС, чл. 30, ал. 3 и чл. 31 от НУРПТК, чл. 3, ал. 1 от НПОРИМДЕРДТСО, в изпълнение на Заповед № СО15-РД-09-1091/28.08.2015 г. на Кмета на СО обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок до 10 години на свободни, нежилищни имоти, частна общинска собственост, терени за поставяне на преместваеми обекти на територията на район „Нови Искър“ съгласно одобрени схеми от главния архитект на Столична община“ при начални месечни наемни цени, както следва: 
    
1. Схема № 1 за разполагане на 2 / два/ броя преместваеми обекти, попадащи в УПИ I- за обществено строителство и магазини, кв. 55, гр. Нови Искър, кв. Курило, АОС № 3127/26.03.2013 г. 

Позиция № 1- Павилион- унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на дребни стоки- 9,00 кв.м. 
Начална месечна наемна цена- 4,50 лв./кв.м. без ДДС. 
Позиция № 2- Павилион- унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на дребни стоки- 9,00 кв.м. 
Начална месечна наемна цена- 4,50 лв./кв.м. без ДДС. 
    
2. Схема № 2 за разполагане на 3 / три/ броя преместваеми обекти, попадащи в УПИ I- за младежки клуб, дискотека и кафе, кв. 262, гр. Нови Искър, кв. Славовци, АОС № 3017/13.12.2012 г.

Позиция № 1- Павилион- унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на кафе/ др. стоки- 9,00 кв.м. 
Начална месечна наемна цена- 4,00 лв./кв.м. без ДДС.

Позиция № 2- Павилион- унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на кафе/ др. стоки- 9,00 кв.м. 
Начална месечна наемна цена- 4,00 лв./кв.м. без ДДС.

Позиция № 3- Павилион- унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на кафе/ др. стоки- 9,00 кв.м. 
Начална месечна наемна цена- 4,00 лв./кв.м. без ДДС. 
    
3. Схема № 3 - за разполагане на 1 / един/ брой преместваем обект, попадащ в УПИ IX- за културен дом, ресторант и търговия, кв. 1, с. Кътина, ул. Площада. 

Позиция № 1. Павилион- унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на промишлени стоки- 9,00 кв.м. 
Начална месечна наемна цена- 4,00 лв./кв.м. без ДДС. 
    
4. Схема № 4 - за разполагане на 1 / един/ брой преместваем обект, попадащ в УПИ IV- за търговски комплекс, кв. 22, с. Доброславци, пл. Мегдана, АОС № 926/2001г. 

Позиция № 1. Павилион- унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на промишлени стоки- 9,00 кв.м. 
Начална месечна наемна цена- 4,00 лв./кв.м. без ДДС. 
    
5. Схема № 5 - за разполагане на 1 / един/ брой преместваем обект, попадащ в УПИ II- за магазин, кв. 19, по действащия регулационен план на с. Световрачене, ул. „Софийска“, АОС № 2517/2004 г. 
Позиция № 1. Павилион- унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на закуски- 9,00 кв.м. 
Начална месечна наемна цена- 4,00 лв./кв.м. без ДДС. 
    
6. Схема № 6 - за разполагане на 1 / един/ брой преместваем обект, попадащ в УПИ I- за кметство, поща, магазини, кв. 24, по действащия регилационен план на с. Световрачене, ул. „Софийска“, АОС № 3225/2013 г. 
Позиция № 1. Павилион- унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на промишлени стоки- 9,00 кв.м. 
Начална месечна наемна цена- 4,00 лв./кв.м. без ДДС. 
    
7. Схема № 7 - за разполагане на 2 / два/ броя преместваеми обекти, попадащи в УПИ I- за младежки дом, магазини, център за възпит. Работа и озеленяване, кв. 31, по действащия регилационен план на с. Чепинци, ул. „Софийска“, АОС № 3230/2013 г. 

Позиция № 1- Павилион- унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на дребни стоки- 9,00 кв.м. 
Начална месечна наемна цена- 4,00 лв./кв.м. без ДДС. 

Позиция № 2- Павилион- унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на дребни стоки- 9,00 кв.м. 
Начална месечна наемна цена- 4,00 лв./кв.м. без ДДС.

Място и срок за закупуване на конкурсна документация - район „Нови Искър”- гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, Фронт - офис - всеки работен ден от 05.11.2015г. до 04.12.2015г. вкл., от 08:3 0- 17:00 часа. 
Цена на конкурсната документация - 60,00 /шестдесет/ лв. с вкл. ДДС 

Размер на гаранцията за участие – 100,00/сто/ лв., внесени в касата на района или по банкова сметка IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Денкоглу” № 28, срок за внасяне- до 17:00 ч. на 04.12.2015 г. 

Място и срок за представяне на оферти: район „Нови Искър”- СО”- гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, Фронт- офис, всеки работен ден от 05.11.2015г. до 04.12.2015г. вкл., от 08:30- 17:00 часа. 
    
При наличие на 2 оферти за имота, конкурса ще се състои на 07.12.2015г., 10:00 часа, Ритуална зала на район „Нови Искър”, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123. 
    
В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни. 

Адрес и телефон на организатора: район „Нови Искър“, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, отдел „УТКСС”, тел: 998-71-32

05.11.2015