Район Надежда, удължава срока за прием на конкурсни документи за отдаване под наем на имоти – помещения за срок от 10 години

Столичната община, район „Надежда“ на основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със заповед № СО15-РД-09- 08-86/30.06.2015г. на Кмета на Столична община, Протокол № 1 /08.09.2015г. на комисия назначена със заповед №РД-09-307/08.09.2015г. на Кмета на район Надежда и заповед № РД-09-308/08.09.2015г. на Кмета на район „Надежда“ за удължаване на срока за прием на конкурсни документи и във връзка чл.46, ал.1, т.12 от ЗМСМА.
   
- 1. Да се удължи срока за приемане на конкурсни документи на част от имот публична общинска собственост до 16,30 ч. на 23.09.2015 г./включително/  както следва:

Публично оповестен конкурс за:"Oтдаване под наем за срок от 10 години на част от имот публична общинска собственост" както следва:

- 2 /два/ броя помещения на 2-ри етаж /помещение №1 с площ 14,40 кв.м. и помещение № 2 с площ 33,30 кв.м./ с обща площ 47,70 кв.м. в сграда с идентификатор 68134.1371.2022.3, находяща се на адрес:гр.София, район „Надежда”, кв.Илиянци, бул."Рожен" No 61, АОС №127/17.03.1997г. със специфично конкурсно условие „ за поставяне на техническа апаратура за осъществяване на телекомуникация”.
Начална конкурсна наемна цена – 520,00 /петстотин и двадесет/ лв. без ДДС   /10,90 лв. на кв.м./

2.Място за закупуване на конкурсната документация - СО- район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов” №55, стая 101 от 08,30 ч. до 16,30 ч., до 23.09.2015 г./включително/;

3.Цена на конкурсната документация е 60,00/шестдесет/ лева /с ДДС/.

4.Гаранция за участие в конкурса 100/сто лева.
   
5.Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул."Кирил Дрангов" No 55, етаж.1 – фронт офис, срок на подаване до 23.09.2015 г. / включително/ от 08,30ч. до 16,30 ч.
   
6. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“ ул."Кирил Дрангов" No55 – 1 етаж.
   
7. Оглед на общинските имоти може да бъде извършен всеки работен ден до 23.09.2015 г. / включително/ от 08,30 ч. до 16,30ч.
   
8.Конкурсът ще се проведе на 24.09.2015 г. от 10,00 ч. в сградата на СО район „Надежда“, ул."Кирил Дрангов" No 55 етаж.3 – заседателна зала.
   
   За информация:тел.:02/495-11-39,(60,61)-РКТД

09.09.2015