Район Надежда провежда конкурс за организиране на ученическото столово хранене в 54 СОУ и 102 ОУ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА” организира и провежда конкурс на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост. Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение № 256/14.05.2015 г. на СОС, Заповед № СО15-РД-09-08-45/15.05.2015 г. на кмета на Столична община и Заповед № РД-09-191/28.05.2015 г. на кмета на СО район „Надежда“, с предмет: „Столово хранене – 2015 в общинските училища на територията на район "Надежда“ - отдаване под наем на помещения –публична общинска собственост в 54 СОУ “Св.Иван Рилски “ и 102 ОУ “ Панайот Волов“";

Предметът на конкурса е разделен на обособени позиции както следва:

1. Обособена позиция N 1: Отдаване под наем на.стол кухня майка, находящ се в 54 СОУ "Св. Иван Рилски", ул."Йордан Хаджиконстантинов" №38, гр.София ,АОС №95/13.03.1997 г. с площ 506,00 кв.м. и стол разливно, находящ се в 102 ОУ "Панайот Волов", ул."Звезда" №3, гр.София, поземлен имот с идентификатор 68134.1384.206, АОС №1892/04.06.2012 г.с площ 12,5 кв.м.
Начална наемна цена 230,00 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО.

2. Обособена позиция N 2: Отдаване под наем на бюфет в столова, находящ се в 54 СОУ "Св. Иван Рилски", ул."Йордан Хаджиконстантинов" №38, гр.София, поземлен имот с идентификатор 68134.1381.322, АОС №2121/22.10.2013 г. с площ 21,00 кв.м.
Начална наемна цена цена 20,00 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО.

3. Обособена позиция N 3: Отдаване под наем на бюфет, находящ се в 102 ОУ "Панайот Волов", ул."Звезда" №3, гр.София,, поземлен имот с идентификатор 68134.1384.206 ,АОС №1892/04.06.2012 г. с площ 12,5 кв.м.
Начална наемна цена цена 20,00лв. без ДДС ,определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО.

1. Място за закупуване на конкурсната документация- СО- район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов” №55, стая 101 от 08,30 ч. до 16,00 ч., от 02.06.2015 г. до 02.07.2015  г.(включително)

2. Цената на конкурсната документаци е 60(шестдесет) лева с включено ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса - 100,00(сто) лева.

4. Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ 55, етаж.1 – фронт офис, срок на подаване от 02.06.2015 г. до 02.07.2015 г.(включително) от 08:30 ч. до 16:00 ч.

5. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ 55 – 1 етаж и в един национален ежедневник.

6. Оглед на общинските имоти може да бъде извършен всеки работен ден от 02.06.2015 г. до 02.07.2015г. / включително/ от 08,00 ч. до 16,00ч.

7. Конкурсът ще се проведе на 03.07.2015 г. от 10,00 ч. в сградата на СО район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ 55 етаж.3 – заседателна зала.

8. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни.

За информация: тел. 02/495-17-98, 02 495 -11-49 - отдел „ПНО“

02.06.2015