Район Надежда провежда конкурс за организиране на ученическото столово хранене в 16 ОУ и 101 СОУ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА” организира и провежда конкурс на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост. Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение № 256/14.05.2015 г. на СОС, Заповед № СО15-РД-09-08-45/15.05.2015 г. на кмета на Столична община и Заповед № РД-09-192/28.05.2015 г. на кмета на СО район "Надежда", с предмет: „Столово хранене – 2015 в общинските училища на територията на район "Надежда - отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост в 16 ОУ "Райко Жинзифов" и 101 СОУ "Бачо Киро""

Предметът на конкурса е разделен на обособени позиции както следва:

1. Обособена позиция N 1: Отдаване под наем на стол кухня майка, находящ се 101 СОУ "Бачо Киро", ул."Илинденско възстание" №36, гр. София, поземлен имот с идентификатор 68134.1386.517, АОС №2012/14.11.2012 г.,площ 420,00 кв.м. и стол разливно, находящ се в 16 ОУ "Райко Жинзифов" , ул. "Дравски бой" №7, гр.София, поземлен имот с идентификатор 68134.1386.64, АОС №92/12,03,1997 г. с площ 46,00 кв.м.;
Начална наемна цена 196,00лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО.

2. Обособена позиция N 2: Отдаване под наем на бюфет, находящ се в 16 ОУ "Райко Жинзифов" , ул. "Дравски бой" №7, гр.София, поземлен имот с идентификатор 68134.1386.64, АОС №92/12.03.1997 г. с площ 24,00 кв.м.;
Начална наемна цена 11,00лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО.

3. Обособена позиция N: 3: Отдаване под наем на бюфет в столова, находящ се в 101 СОУ "Бачо Киро", ул. "Илинденско въстание" №36, гр. София, поземлен имот с идентификатор 68134.1386.517, АОС №2012/14.11.2012 г. ,площ 62,00 кв.м.
начална наемна цена 26,00лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО.

4. Обособена позиция N 4: Отдаване под наем на бюфет , находящ се в 101 СОУ "Бачо Киро", ул."Илинденско въстание" №36, гр. София, поземлен имот с идентификатор 68134.1386.517, АОС №2012/14.11.2012 г., с площ 11,50 кв.м.
начална наемна цена 10,00 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО.

5. Обособена позиция N 5: Отдаване под наем на бюфет , находящ се в 101 СОУ "Бачо Киро", ул."Илинденско въстание" №36, поземлен имот с идентификатор 68134.1386.517, АОС №2012/14.11.2012 г. с площ 12,70 кв.м.
начална наемна цена 15,00лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО.

1. Място за закупуване на конкурсната документация - СО - район "Надежда", гр. София ул. "Кирил Дрангов” №55, стая 101 от 08,30 ч. до 16,00 ч., от 03.06.2015 г. до 03.07.2015 г.(включително);
2. Цената на конкурсната документация е 60 (шестдесет) лева с включено ДДС.
3. Гаранция за участие в конкурса 100,00(сто) лева.
4. Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ 55, етаж 1 – фронт офис, срок на подаване от 03.06.2015 г. до 03.07.2015 г..(включително) от 08:30ч. до 16:00 ч.;
5. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ 55 – 1 етаж и в един национален ежедневник.
6. Оглед на общинските имоти може да бъде извършен всеки работен ден от 03.06.2015 г. до 03.07.2015г. / включително/ от 08,00 ч. до 16,00 ч.
7. Конкурсът ще се проведе на 06.07.2015г. от 10,00 ч. в сградата на СО район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ 55 етаж.3 – заседателна зала.
8. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни.

За информация: тел. 02/495-17-98, 02 495 -11-49 - отдел „ПНО"

03.06.2015