Район Надежда провежда конкурс за организиране на ученическото столово хранене в 15 СОУ и 141 ОУ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА” организира и провежда конкурс на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост. Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение № 256/14.05.2015 г. на СОС, Заповед № СО15-РД-09-08-45/15.05.2015 г. на кмета на Столична община и Заповед № РД-09-190/28.05.2015 г. на кмета на СО район „Надежда“, с предмет „Столово хранене – 2015 в общинските училища на територията на район Надежда - отдаване под наем на помещения –публична общинска собственост в 15 СОУ и 141 ОУ“

Предметът на конкурса е разделен на обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция N1: Отдаване под наем на стол кухня майка, находящ се в 15 СОУ "Адам Мицкевич", ул."Йордан Хаджиконстантинов" №68, гр. София, поземлен имот с идентификатор 68134.1382.239, АОС №1891/04.06.2012 г. с площ 216,00 кв.м. и стол разливно, находящ се в 141 ОУ жк. "Свобода", гр. София , с идентификатор 68134.1376.2088.1, АОС № 1877/17.05.2012 г. с площ 115,00 кв.м.
Начална наемна цена 148,00лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО.

2. Обособена позиция N 2: Отдаване под наем на бюфет , находящ се в 15 СОУ "Адам Мицкевич", ул."Йордан Хаджиконстантинов" №68, гр. София, поземлен имот с идентификатор 68134.1382.239, АОС №1891/04.06.2012 г., площ 31,00 кв.м.
Начална наемна цена 13,00лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО.

3. Обособена позиция N 3 Отдаване под наем на бюфет, находящ се в 141 ОУ жк. "Свобода", гр. София, поземлен имот с идентификатор 68134.1382.239, АОС №1877/17.05.2012 г.,площ 50,00 кв.м.
Начална наемна цена 21,00лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО.

1. Място за закупуване на конкурсната документация - СО- район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов”,№55, стая 101 от 08,30 ч. до 16,00 ч., от 01.06.2015 г. до 01.07.2015 г.(включително)

2. Цената на конкурсната документация е 60 (шестдесет) лева с включено ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса - 100,00(сто) лева.

4. Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ 55, етаж.1 – фронт офис, срок на подаване от 01.06.2015 г. до 01.07.2015 г. (включително) от 08:30 ч. до 16:00 ч.

5. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ 55 – 1 етаж и в един национален ежедневник.

6. Оглед на общинските имоти може да бъде извършен всеки работен ден от 01.06.2015 г. до 01.07.2015 г.(включително) от 08,00 ч. до 16,00 ч.

7. Конкурсът ще се проведе на 02.07.2015г. от 10,00 ч. в сградата на СО район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ 55 етаж.3 – заседателна зала.

8. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни.

За информация:тел. 02/495-17-98, 02 495 -11-49 - отдел „ПНО“

01.06.2015