Район Надежда открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на свободeн нежилищен имот, м.Триъгълника

Столична община – Район „Надежда” организира и провежда публично оповестен конкурс на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.1 и чл.31, от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС /НУРПТК/, и заповед № СО15-РД-09-1209/30.09.2015г. на Кмета на Столична община. 
    
1. Отдаване под наем за срок до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 10 /десет/ години на свободен нежилищен имот, както следва: 

1.1.Терен, намиращ се в УПИ ІІ, кв.833 за детска градина, м.Триъгълника, с идентификатор 68134.1387.2004, АОС №1564/2008г., с площ 2993кв.м., с предназначение за автопаркинг. 
Начална конкурсна наемна цена – 889,00лв. без ДДС. 
    
2. Място за закупуване на конкурсната документация - СО- район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов”,№ 55, стая 101 от 08,30 ч. до 16,30 ч., от 20.10.2015 г. до 18.11.2015 г. /включително/ 
    
3. Цена на конкурсната документация е 60,00/шестдесет/ лева /с ДДС/. 

4. Гаранция за участие в конкурса - 100/сто/ лева. 
    
5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55, етаж.1 – фронт офис, срок на подаване от 20.10.2015г. до 18.11.2015г. /включително/ от 08,30ч. до 16,30 ч. 
    
6. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“ ул. Кирил Дрангов 55 – 1 етаж и в един национален ежедневник. 
    
7. Оглед на общинските имоти може да бъде извършен всеки работен ден от 20.10.2015г. до 18.11.2015г. /включително/ от 08,30 ч. до 16,30ч. 
    
8. Конкурсът ще се проведе на 19.11.2015 г. от 10,00 ч. в сградата на СО район „Надежда“, ул. Кирил Дрангов 55 етаж.3 – заседателна зала. 
    
9. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни. 
    
За информация: тел. 02 495 -11-39,60,61 - РКТД 
    

20.10.2015