Район "Надежда" обявява за отдаване под наем на части от поземлени имоти – публична общинска собственост – терени за поставяне на преместваеми обекти за пакетирани стоки и кафе

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА” 

гр. София, 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; е-mail: info@so-nadejda.com

Обявява провеждане на публично оповестен конкурс по реда на чл. 30 ал. 1 във връзка с  чл. 31 ал. 1, ал. 2 и ал. 3  от Наредбата на Столичен общински съвет за  реда и условията  за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 7, от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за общинската собственост, чл. 55 и чл. 56, ал. 1 от ЗУТ, чл. 3 и чл. 30, ал. 1 от Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (НПОРИМДЕРДТСО), във връзка със Заповед № СОА21-РД09-979/15.07.2021 г. на кмета на Столична община и чл. 46, ал. 1, т. 3 и т. 12 от ЗМСМА, както следва:

Отдаване под наем за срок до започване на реализирането на предвидените по ОУП/ПУП, но не повече от 5 (пет) години на части от поземлени имоти – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Надежда", по одобрени схеми от гл. архитект на Столична община, както следва:

1. Схема  № 55  за поставяне на 1 брой преместваем обект: район „Надежда“, м. бул. „Ломско шосе“, кв. 18, имот с идентификатор № 68134.1387.2072,  както следва:

1.1. Терен № 1 – Павилион по индивидуален проект: покрита площ 18,00 кв. м и открита площ 40 кв. м, с функционално предназначение – за кафе.

Начална конкурсна месечна наемна цена за покрита площ 18,00 кв. м по 5,00 лв. на кв. м – 90,00 (деветдесет) лв., и за открита площ 40,00 кв. м по 3,00 лв. на кв. м – 120,00 (сто и двадесет) лева, общо 210,00 (двеста и десет) лв. без ДДС.

2. Схема  № 58 за поставяне на 1 брой преместваем обект: район „Надежда“,   м. „Триъгълника" – "Надежда“, кв. 861, попадащ в имот с идентификатор № 68134.1387.2377, както следва:

2.1. Терен № 1 – Павилион по типов проект: покрита площ 18,00 кв. м и открита площ 40 кв. м, с функционално предназначение – пакетирани захарни изделия и кафе.

Начална конкурсна месечна наемна цена за покрита площ 18,00 кв. м по 5,00 лв. на кв. м – 90,00 (деветдесет) лв. без ДДС, и за открита площ 40,00 кв. м по 3,50 лв. на кв. м – 140,00 (сто и четиридесет) лева общо 230,00 (двеста и тридесет) лева без ДДС.

3. Схема № 59 за поставяне на 1 брой преместваем обект: район „Надежда“, м. „Надежда 2а и 2б“, кв. 86, попадащ в имот с идентификатор № 68134.1382.2183, както следва:

3.1. Терен № 1 – Павилион по типов проект: покрита площ 24,00 кв. м и открита площ 40 кв. м,  с функционално предназначение – пакетирани захарни изделия и кафе.

Начална конкурсна месечна  наемна цена  за покрита площ  24,00 кв. м по 5,00 лв. на кв. м – 120,00 (сто и двадесет) лв. без ДДС и за открита  площ 40,00 кв. м по 3,50 лв. на кв. м – 140,00 (сто и четиридесет) лева общо 260 (двеста и шестдесет) лева без ДДС.

4. Място за закупуване на конкурсната документация – СО – район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов” 55, стая – 101 каса от 31.10.2022 г. до 30.11.2022 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден.

5. Цена на конкурсната документация е 60,00 (шестдесет) лв. с включено ДДС.

6. Гаранцията за участие в конкурса – 100,00 (сто) лв.

7. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов“ 55, етаж 1, фронтофис, срок на подаване  от 31.10.2022 г. до 30.11.2022 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч.

8. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и един национален ежедневник и е обявена на информационното табло в сградата на район "Надежда".

9. Оглед на общинския имот, предмет на конкурса, може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

10. Конкурсът ще се проведе на 01.12.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на район „Надежда”, гр. София, ул. "Кирил Дрангов" № 55, етаж 3.

11. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 (петнадесет) дни.

За информация: 024951139,60 – РКТД.           

 

 

 

31.10.2022