Район „Надежда“ обявява провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти за поставяне на преместваеми обекти

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА” 

гр. София – 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; е-mail: info@so- nadejda.com

 

Обявява провеждане на публично оповестен конкурс по реда на чл. 30, ал. 1 във връзка с чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата на Столичен общински съвет за  реда и условията за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 1 и ал. 2, от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 55 и чл. 56, ал. 1 от ЗУТ, чл. 30, ал. 1 от Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (НПОРИМДЕРДТСО), във връзка със Заповед № СОА22-РД09-1835/25.10.2022 г. на кмета на Столична община и чл. 46, ал. 1, т. 3 и т. 12 от ЗМСМА, както следва:

Отдаване под наем за срок до започване на реализирането на предвидените по ОУП/ПУП, но не повече от 5 (пет) години на части от поземлени имоти – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Надежда", по одобрени схеми от гл. архитект на Столична община, както следва:

1. Схема № 39 за поставяне на 2 броя преместваеми обекти – район „Надежда“, ж.к. „Надежда“,  бул. „Ломско шосе“ № 34 имот, с идентификатор 68134.1382.2207, както следва:

1.1. Терен № 3 – 6 кв. м за поставяне на павилион по типов проект със специфично конкурсно условие за търговия с пакетирани хранителни стоки.

Начална конкурсна месечна наемна цена – 54,00 (петдесет и четири) лв. без ДДС.  

1.2. Терен № 4 – 6 кв. м за поставяне на павилион по типов проект със специфично конкурсно условие за търговия с промишлени стоки.

Начална конкурсна месечна наемна цена – 54,00 (петдесет и четири) лв. без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация – СО – район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов” 55, стая – 101 каса от 08.11.2022 г. до 08.12.2022 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден.

3. Цена на конкурсната документация е 60,00 (шестдесет) лв. с включено ДДС.

4. Гаранцията за участие в конкурса – 100,00 (сто) лв.

5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов“ 55 етаж 1, фронтофис, срок на подаване  от 08.11.2022 г. до 08.12.2022 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч.

6. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и един национален ежедневник и е обявена на информационното табло в сградата на район "Надежда".

7. Оглед на общинския имот, предмет на конкурса, може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

8. Конкурсът ще се проведе на 09.12.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на район „Надежда”, гр. София, ул. "Кирил Драгов" № 55, етаж 3.

9. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 (петнадесет) дни.

 

За информация: 024951139,60 – РКТД.          

 

08.11.2022