Район "Надежда" обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлен имот (терен) – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Надежда”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА” 

гр.  София – 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 02/495-11-39, факс: 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; е-mail: info@so-nadejda.com

 

1. Открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 5 (пет) години, на поземлен имот (терен) – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Надежда”, на основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и във връзка със Заповед № СОА22-РД09-1538/07.09.2022 г. на кмета на Столична община, както следва:

1.1. Поземлен имот (терен) с идентификатор 68134.1385.2353, с площ 2847 кв. м, АОС №3606/16.08.2021 г., находящ се гр. София, р-н "Надежда", ж.к. “Надежда III“, ул. “Георги Войтех“, между о.т.61-о.т.62-о.т.63-о.т.64.

Начална месечна конкурсна наемна цена 1500,00 (хиляда и петстотин) лв., без вкл. ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация – СО – район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов”, № 55, стая 101 от 08:30 до 17:00 ч. от 27.10.2022 г. до 28.11.2022 г. (включително).

3. Цена на конкурсната документация е 60 (шестдесет) лева с включено ДДС.

4. Гаранция за участие в конкурса – 100 (сто) лева.

5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1 – фронтофис, срок за подаване от 27.10.2022 г. до 28.11.2022 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч.

6. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“  ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – 1. етаж и в един национален ежедневник.

7. Оглед на общинския имот може да бъде извършен всеки работен ден от 27.10.2022 г. до 28.11.2022 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч.

8. Конкурсът ще се проведе на 29.11.2022 г. от 10:00 часа в сградата на СО – район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 3 – заседателна зала.

9. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни.

За информация: 02 495 11 39,60,61 – РКТД.

27.10.2022