Район “Надежда” обявява конкурс за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост на територията на район “Надежда“, помещение в трафопост до бл.42 , ж.к. Свобода
Столичната община - район "Надежда",
ул."Кирил Дрангов" No 55


1. Столична община - район “Надежда”, на основание заповед № РД-09-08-18/ 29.03.2010 г. на Кмета на СО, обявява конкурс за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост на територията на район “Надежда“, находящ се на адрес: помещение в трафопост до бл.42 , ж.к. Свобода с площ 79.00 кв.м. с начална конкурсна цена - 4. 67 /четри лева и 0.67/ лева месечено.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район “Надежда”, гр.София, ул. “Кирил Дрангов” №55, стая № 101.

3. Цена на конкурсната документация – 60.00 лева с включено ДДС.

4. Размер на гаранцията за участие – 100.00 лева.

5. Срок на подаване на офертите – 30 дни от датата на публикуване на обявата за конкурса в електронната страница на СО и в един национален ежедневник.

6. В случай, че в обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде удължен с 15 дни.

7. Адрес и телефон на организатора: София, ул. “Кирил Дрангов” №55, стая 116, тел.: 495 11 39; 495 1160; 61.

 

Кмет на район “Надежда”:
/инж. Д. Димов/

12.04.2010