Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район "Надежда", кв. "Требич", ул. “Латин Колев“ № 29, представляваща помещения (кабинет и чакалня)

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА” 

 

 

На  основание  чл. 31, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със Заповед № СОА20-РД09-2281/07.02.2020 г. на кмета на Столична община и чл. 46, ал. 1, и т. 12 от ЗМСМА:

   1. Обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район "Надежда", кв. "Требич", ул. “Латин Колев“ № 29, представляваща помещения (кабинет и чакалня) с площ 38,24 кв. м, заедно с прилежащите идеални части, представляващи 3,60 кв. м от общите части на сграда, с предназначение за здравно заведение, с идентификатор 68134.1332.293.1, с АОС № 3327/2019 г.

Специфично конкурсно условие – за здравно заведение.

Начална конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на СО: 79,50 лв. (седемдесет и девет лева и петдесет стотинки) без ДДС.

   2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов” № 55, стая – 101, КАСА от 24.03.2022 г. до 26.04.2022 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч., всеки работен ден.

   3. Цена на конкурсната документация е 60,00 (шестдесет) лв. с включено ДДС.

   4. Гаранцията за участие в конкурса – 100,00 (сто) лв.

   5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов“ 55, етаж 1, фронтофис – деловодство, до 26.04.2022 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч.

   6. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда”, и е обявена на информационното табло в сградата на район "Надежда".

   7. Оглед на общинския имот, предмет на конкурса, може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

   8. Конкурсът ще се проведе на 27.04.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на район „Надежда”, гр. София, ул. "Кирил Дрангов" № 55, етаж 3.

   9. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 (петнадесет) дни.

 

За информация: 024951139,60 – РКТД.   

 

 

24.03.2022