Район "Младост" обявява обществено обсъждане на: "ПУП – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. “Цариградско шосе" – Караулката“: заличаване на кв. 1 и изменение на УПИ ХХ-2569, 2572, 9574 – „За хотел, търговски, административен и обслужващ комплекс, жилища и ТП“, за създаване на нова пешеходна алея, нов УПИ ХХ-2569 – „За ЖС, обсл. обекти и ТП“ в нов кв. 1а, нов УПИ ХХП1 – „За...

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 5, ал. 4 от Закона за устройството и застрояването на Столична община във връзка с чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания (НРНПОО), приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, във връзка с писмо на НАГ с изх. № САГ18-ГР00-533/11/ от 09.05.2019 г. е издадена Заповед № РМЛ19-РД09-191/27.05.2019 г. на кмета на район „Младост“ на СО, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: "ПУП – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. “Цариградско шосе" – Караулката“: заличаване на кв. 1 и изменение на УПИ ХХ-2569, 2572, 9574 – „За хотел, търговски, административен и обслужващ комплекс, жилища и ТП“, за създаване на нова пешеходна алея, нов УПИ ХХ-2569 – „За ЖС, обсл. обекти и ТП“ в нов кв. 1а, нов УПИ ХХП1 – „За озеленяване и техническа инфраструктура“ в нов кв. 1, и изменение на улици от О.Т. 406 до О.Т. 408 и от О.Т. 27а – О.Т. 27 – О.Т. 28."

Представянето на проекта ще се състои на 05.06.2019 г. от 17,00 часа в сградата на СО – район „Искър“, ул. “Кр. Пастухов“ № 18, зала 301.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 17.06.201 9г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@so-mladost.com.

Заключителната дискусия ще се проведе на 24.06.2019 г. от 17,00 часа в сградата на СО – район „Искър“, ул. “Кр. Пастухов“ № 18, зала 301.

Заповедта и проектът на ПУП – ИПРЗ са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО – район „Младост“, адрес: ж.к. "Младост 3", ул. “Свето Преображение” № 1. Проектът ще бъде публикуван най-малко 7 дни преди датата на представянето на инернет страницата на направление „Архитектура и градоустройство“ и на Единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.


Заповед № РМЛ19-РД09-191/27.05.2019 г.

Чертеж 1

Чертеж 2

Обяснителна записка

29.05.2019