Район Младост удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем- клуб към трафопост, с площ 86,79 кв.м.
Столична община и Район „Младост” на основание чл.47, ал.1 във връзка с чл. 31, ал.2 и чл. 34, ал 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка със заповед № СО15-РД-09-939/21.07.2015 г. на кмета на Столична община и Протокол № РД-9304-32/29.09.2015 г. на конкурсната комисия, утвърдени от кмета на район “Младост” 
    
   
ОБЯВЯВА:

    
удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на общински нежилищен имот – частна общинска собственост, както следва: 
    
1. Адрес на имота: ж.к."Младост 4", до бл.414; АОС № 144/08.05.97г.; вид на имота и площ: клуб към трафопост, до бл.414 с площ 86,79кв.м. 
Начална месечна наемна цена (без ДДС) - 212,00 лв. 
Срок за отдаване под наем - 5 год. 
Предназначение - търговски и обслужващи дейности. 
       
 Гаранция за участие: началната месечна наемна цена, без ДДС. Внася се в район “Младост”, ул. “Св. Преображение” № 1, партерен етаж, гише № 5-6 или по сметка на СО- район “Младост” в Общинска банка, IBAN BG 64 SOMB 9130 33 17609501; BIC – SOMBBGSF. 
    
Документи за участие в конкурса се закупуват от 02.10.2015 г. до 19.10.2015 г.(вкл.) всеки работен ден от 08.30 до 16.30 ч. След представяне на документ за закупена конкурсна документация, същата се получава в стая №203, ет.2 от Аделина Лукарска, началник отдел “РКТД”. Цената на конкурсната документация е 60 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС. 
    
Оферти се подават от 02.10.2015 г. до 19.10.2015 /вкл./ всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. в Център за административно обслужване на район “Младост” – партер, гише № 3 - 4; 
    
Предложенията ще се разглеждат в закрито заседание на 21.10.2015 г. от 10,00ч., в Заседателната зала на район Младост – етаж 3, стая 302. 
    
Лице за контакт:
Аделина Лукарска- тел. 02/8773055, 02/8740042. 
   
02.10.2015