Район "Младост" - обществено обсъждане на проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ I- 86, 410, 411, кв. 5А, м. „Младост 4“, район „Младост“, гр. София, за образуване на нови УПИ I-86 “за жилищно строителство и обществено обслужване”, УПИ II-412 „ за комплексно жилищно строителство и трафопост, УПИ III-410 „за жилищно строителство...

Заповед № РМЛ17-РД09-91/28.04.2017 г. на Кмета на Район "Младост" във връзка с обществено обсъждане на проект за: Проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ I- 86, 410, 411, кв. 5А, м. „Младост 4“, район „Младост“, гр. София, за образуване на нови УПИ I-86 “за жилищно строителство и обществено обслужване”, УПИ II-412 „ за комплексно жилищно строителство и трафопост, УПИ III-410 „за жилищно строителство обществено обслужване и трафопост“, УПИ IV-411 „за жилищно строителство и обществено обслужване“, кв. 5А, м. „Младост 4“, район „Младост“, гр. София.

Заповед № РМЛ17-РД09-91/28.04.2017г.

 

28.04.2017