Район „Младост” обявява процедура по обществено обсъждане на: Виза за проектиране на „Трафопост“ в УПИ I- 239, 242, 668, 6153 „за озеленяване“, кв. 2, м. „Младост 3“, поземлен имот 68134.4083.6214, район „Младост“ – СО, съгласно чл. 62, ал. 7, т. 1 от ЗУТ и чл. 12, т. 1 от ЗУЗСО

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

СТОЛИЧНА ОБШИЛА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 12 от ЗУЗСО: чл. 4. ал. 1. т. 4 и чл. 8, ал. 1. т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет. изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на Административен съд – София по aдм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г., е издадена Заповед № РМЛ21-РД09-171/ 08.06.2021 г. на кмета на СО – район „Младост", с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Виза за проектиране на „Трафопост“ в УПИ I- 239, 242, 668, 6153 „за озеленяване“, кв. 2, м. „Младост 3“, поземлен имот 68134.4083.6214, район „Младост“ – СО, съгласно чл. 62, ал. 7, т. 1 от ЗУТ и чл. 12, т. 1 от ЗУЗСО.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на визата ще се проведе в дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа на 16.06.2021 г. от 17:30 часа.

Представянето ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-

sofia/j.php?MTID=:m988e7718fba4e38838ac9elccb7cl818, който ще бъде достъпен и от страницата на район "Младост" – СО в срок не по-късно от 08.06.2021 г.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 05.07.2021 г. включително в деловодството на СО – район "Mладост” или по електронна поща office@mladost.bg.

Заключителната дискусия ще се проведе на 07.07.2021 г. от 17:30 ч. в дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа.

Заключителната дискусия ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m81b377013 fdce8d14383184914fle76f, който ще се публикува на страницата на район „Младост" на СО в срок не по-късно от 29.06.2021 г.

Заповедта и Визата за проектиране са публикувани на интернет страницата на Столична община – район "Младост" и са поставени на информационното табло в сградата на СО – район „Младост", адрес: ж.к. "Младост-3", ул. „Свето Преображение” № 1. Визата за проектиране ще бъче публикувана най-малко 7 дни преди датата на представянето на инернет страниците на Столична община – район „Младост“, направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

Заповед № РМЛ21-РД09- 171/08.06.2021 г. на кмета на СО – район „Младост"

11.06.2021