Район "Младост" обявява представяне на Инвестиционно намерение за изграждане на многофункционална спортна зала в ПИ с идентификатор 68134.4089.549 по КККР, кв. 14 на м. бул. "Ал. Малинов“ по плана на гр. София


О Б Я В Л Е Н И Е

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” – организира представяне на Инвестиционно намерение за изграждане на многофункционална спортна зала в ПИ с идентификатор 68134.4089.549 по КККР, кв. 14 на м. Бул. „Ал. Малинов“ по плана на гр. София.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на мотивираното предложение ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа. Поради невъзможност на Възложителя да вземе участие в срещата, определена за 26.01.2022 г. Ви уведомяваме, че е необходимо да се промени датата за провеждане на представянето на инвестиционното намерение на 07.02.2022 г.

Представянето ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX на 07.02.2022 г. от 17:30 часа.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване:
https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m7233b435e3a584673d81dce87978e34e

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 21.02.2022 г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

Графични материали относно инвестиционното намерение са публикувани на фейсбук и интернет страницата на район „Младост“ СО, интернет страницата на направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

ПРОЕКТ

06.01.2022