Район „Младост“ обявява обществено обсъждане на: Проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план – схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ, в обхват на част от м. Ж.К. „Горубляне 2“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, м. Ж.К. „Горубляне 3“ и кв. „Горубляне“, р-н „Младост“ – СО

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и чл. 128, ал. 11 от ЗУТ; чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4  и чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община и във връзка с писмо с вх. № РМЛ21-ВК08-335-[45]/19.11.2021 г. от направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е издадена Заповед № РМЛ21-РД09-574/25.11.2021 г. на кмета на СО – район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план – схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. Ж.К. „Горубляне 2“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, м. Ж.К. „Горубляне 3“ и кв. „Горубляне“, р-н „Младост“ – СО.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на проекта ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа на 08.12.2021 г. от 17:30 часа, чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m24544b1e1c2024464200b624002e8d0f , който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 07.12.2021 г.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 23.12.2021 г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

Заключителната дискусия ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа на 12.01.2022 г. от 17:30 ч., чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mc9af4c5b93cedc9474543ba4c6eb0dbf , който ще се публикува на страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 11.01.2022 г.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и е поставена на информационното табло в сградата на СО – район „Младост“, адрес: ж.к. "Младост-3", ул. “Свето Преображение” № 1.

Проектът ще бъде изложен на информационните табла, разположени на ул. „Свето Преображение“ срещу сградата на район „Младост“ – СО и пред Народно читалище „Васил Левски“ с адрес: гр. София, кв. “Горубляне” ул. „Самоковско шосе“ № 53 и най-малко 7 дни преди датата на представяне ще се публикува на интернет страниците на направление "Архитектура и градоустройство", на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на район „Младост“ – СО.

Заповед № РМЛ21-РД09-574/25.11.2021 г. на кмета на СО – район „Младост“


Становища
 

25.11.2021