Район „Младост” обявява обществено обсъждане на: Проект на скица с указан начин на поставяне на павилион по индивидуален проект, съгласно чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ и чл. 12, т. 5 от ЗУЗСО в ПИ с идентификатор 68134.4087.1424, част от УПИ – „за озеленяване“, кв. 12, м. кв. "Горубляне“

Публикувано на 09.06.2021 г.

 

Протокол от представянето на проекта
Протокол от проведената заключителна дискусия
Протокол № 5/19.05.2021 г. от заседание на РЕСУТ
Аудиозапис от представянето на проекта
Аудиозапис от представянето на проекта

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 12 от ЗУЗСО; чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС – София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. е издадена Заповед № РМЛ21-РД09-118/13.04.2021 г. на кмета на СО – район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Проект на скица с указан начин на поставяне на павилион по индивидуален проект, съгласно чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ и чл. 12, т. 5 от ЗУЗСО в ПИ с идентификатор 68134.4087.1424, част от УПИ – „за озеленяване“, кв. 12, м. кв. “Горубляне“.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на проекта ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа на 21.04.2021 г. от 17:30 часа.

Представянето ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за BKrcK)4BaHe: https://city-council-so fia.webex.com/city-council- sofia/i.php?MTID=m94904198а66а468е 1081 cbfl 241 а7а8е , който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 13.04.2021 г.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 05.05.2021 г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

Заключителната дискусия ще се проведе на 18.05.2021 г. от 17:30 ч. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа.

Заключителната дискусия ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX. Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване: https://citv-council-sofia.webex.com/city-council- sofia/i .php?MTID=mf3 7beca45 d9a75bba3f9d7 ad5 9f4cdea , който ще се публикува на страницата на район „Младост“ на СО в срок не по- късно от 07.05.2021 г.

Заповедта и проекта на скица с указан начин на поставяне са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО – район „Младост“, адрес: ж.к. "Младост-3", ул. “Свето Преображение” № 1. Проектът на скица с указан начин на поставяне ще бъде публикуван най-малко 7 дни преди датата на представянето на инернет страниците на Столична община – район „Младост“, направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

СКИЦА


Получени становища

13.04.2021