Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот за поставяне на преместваем обект - павилион с площ 12,00 кв.м

Столична община и Район „Младост” на основание чл. 34, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка със заповед № СО15-РД-09-08-36/30.04.2015 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА:

конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с АОС №998/ 12.11.2003 г. , за поставяне на преместваем обект, изпълнен по одобрен общински или корпоративен типов проект и прототип на територията на Столична община - район „Младост”, представляващ УПИ III, кв.7 (по стар рег. план – УПИ IV, кв.7), м. „Младост 3”, Район „Младост”, отреден за „парк, спорт и атракции”, по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Младост 3-запад”, съгласно план-схема, одобрена с решение №58 по протокол №5 от 22.12.2011 г. на СОС.:

1. Павилион с площ 12,00 кв.м. за търговски обект със зона за маси за консумация на открито, срок за отдаване под наем 5 год.
Начална месечна наемна цена (без ДДС)- 150,00 лв.

Гаранция за участие: началната месечна наемна цена, без ДДС. Внася се в район “Младост”, ул. “Св. Преображение”, № 1, партерен етаж, гише № 5-6 или по сметка на СО- район “Младост” в Общинска банка, IBAN BG 64 SOMB 9130 33 17609501; BIC – SOMBBGSF.

Документи за участие в конкурса се закупуват от 29.05.2015г. до 29.06.2015 г.(вкл.) всеки работен ден от 08.30 до 16.30 ч. След представяне на документ за закупена конкурсна документация, същата се получава в стая №203, ет.2 от Аделина Лукарска, началник отдел “РКТД”. Цената на конкурсната документация е 10 лв. (десет лева), с включен ДДС.

Оферти се подават от 29.05.2015 г. до 29.06.2015 г. (вкл.) всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. в Център за административно обслужване на район Младост – партер, гише № 3 - 4;

Предложенията ще се разглеждат в закрито заседание на 30.06.2015 г. от 10,00ч. в Заседателната зала на район Младост – етаж 3, стая 302.

Лице за контакт: Аделина Лукарска- тел. 02/8773055

29.05.2015