Район Младост конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот с площ от 40,05 кв.м

Столична община и Район „Младост” на основание чл. 34, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка със заповед № СО15-РД-09-08-71/22.06.2015 г. на кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, както следва:

1. ж.к."Младост 4", бл.472. вх.1; АОС № 453/11.09.98 г.; Вид на имота и площ: Нежилищно помещение с площ от 40,05 кв. м.

Начална месечна наемна цена (без ДДС) 272,00 лв.

Срок за отдаване под наем 5 год.

Предназначение: Търговски и обслужващи дейности.

Гаранция за участие: началната месечна наемна цена, без ДДС. Внася се в район “Младост”, ул. “Св. Преображение” № 1, партерен етаж, гише № 5-6 или по сметка на СО- район “Младост” в Общинска банка, IBAN:
BG 64 SOMB 9130 33 17609501; BIC – SOMBBGSF.

Документи за участие в конкурса се закупуват от 03.07.2015 г. до 03.08.2015 г.(вкл.) всеки работен ден от 08.30 до 16.30 ч. След представяне на документ за закупена конкурсна документация, същата се получава в стая №203, ет.2 от Аделина Лукарска, началник отдел “РКТД”.

Цената на конкурсната документация е 60 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС.

Оферти се подават от 03.07.2015 г. до 03.08.2015 г. (вкл.) всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. в Център за административно обслужване на район “Младост” – партер, гише № 3 - 4;

Предложенията ще се разглеждат в закрито заседание на 04.08.2015 г. от 10,00ч., в Заседателната зала на район Младост – етаж 3, стая 302.

Лице за контакт: Аделина Лукарска - тел. 02/8773055, 02/8740042.

03.07.2015