Район ”Люлин” – СО съобщава, че съгласно Заповед № РЛН21-РД09-172/21.06.2021 г. на кмета на район ”Люлин” – СО ще се проведе обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ VI – 10 „за магазини, офиси и ПГ", кв. 43, м. "Люлин – З м.р." за създаване на нов УПИ VI - 437 „за жилища, магазини и ПГ", район "Люлин", по плана на град...


Район ”Люлин” – СО съобщава, че съгласно Заповед № РЛН21-РД09-172/21.06.2021 г. на кмета на район ”Люлин” – СО  ще се проведе  обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ VI – 10 „за магазини, офиси и ПГ", кв. 43, м."Люлин – З м.р." за създаване на нов УПИ VI – 437 „за жилища, магазини и ПГ", район "Люлин", по плана на град София.

Представянето на проекта да се проведе на 01.07.2021 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на район "Люлин” на адрес: гр. София, ж.к. ”Люлин – З м.р.”, бул.’’Захари Стоянов" № 15, ет. I.

В срок до 17:00 ч. на 23.07.2021 г. могат да се подават писмени становища по проекта, които да са адресирани до кмета на район "Люлин”. Становищата се подават в деловодството на район "Люлин” – гр. София. бул. "Захари Стоянов” № 15. Становища постъпили след определения срок не се разглеждат.

 

25.06.2021