Район Люлин открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение с площ -15,84 кв.м находящо се на ул.“Братя Найденови“, с предназначение - за медицинска манипулационна

СО - район„Люлин”, на основание заповед №СО15-РД-09-08-129/12.08.2015г. на Кмета на Столичната Община и Заповед №РД-09-868/16.10.2015г.на Кмета на СО-район „Люлин“ за удължаване на срока за приемане на конкурсни документи за участие в публично оповестен конкурс за: "Отдаване под наем за срок от 5 години на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ помещение с площ-15,84 кв.м., находящо се в административната сграда на кметство - кв.“Филиповци“, ул.“Братя Найденови“ с предназначение - за медицинска манипулационна към съществуващ лекарски кабинет", считано от 08.30 ч. на 19.10.2015г. до 17.00ч на 02.11.2015г. включително.

Начална месечна наемна цена-40/четиридесет/ лв.без ДДС

1.Място на закупуване на конкурсната документация - СО - район „Люлин” , бул.”Захари Стоянов”№ 15, бл.327, вх.В, ет.1- каса.
    
2.Цена на конкурсната документация - 60 /шестдесет/ лв.с ДДС.
    
3.Размер на гаранцията за участие в конкурса -100 лв.

4.Срок за закупуване на конкурсни документи и подаване на офертите - до 17.00 ч. на 02.11.2015 г.

5.Дата за провеждане на конкурса – 03.11.2015 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на СО - район ”Люлин”.
    
6.Адрес и телефон на организатора гр.София, бул.”Захари Стоянов”№15, Отдел „РКТД”, тел.02 9237 234/286/    
  

19.10.2015