Район „Люлин“ обявява удължаване на срока за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терени, публична общинска собственос,т за поставяне на преместваеми съоръжения – модулни павилиони по типов проект – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредба за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Решение 124 от 25.02.2021 г. на Столичен общински съвет и т. 3 от Заповед № СОА21-РД09-432/18.03.2021 г. на кмета на Столична община, със Заповед № РЛН22-РД09-227/11.10.2022 г. на кмета на СО – район „Люлин“, се обявява удължаване на срока за участие в публично оповестен  конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на терени, публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми съоръжения – модулни павилиони по типов проект, съгласно одобрени схеми на гл. архитект на Столична община  за следната обособена позиция:

1. 4. Общински терен – ПИ с идентификатор по КККР № 68134.4361.1, ж.к. “Люлин“, бул. “Добринова скала“, северно от кръстовище с ул. “Филиповско шосе“, кв. 20, на изток от бл. 464, кв. 4, м. ”Люлин-разширение, запад”, съгласно одобрена схема № 12 от главния архитект на СО, модулни павилиони по типов проект за Обособена позиция № 23 – Павилион № 5, с площ от  6 кв. м, начална месечна конкурсна цена – 20,0 лв./м2 за месец и специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

Място на закупуване на конкурсната  документация – район „Люлин” , бул. ”Захари Стоянов”, бл. 327, вх. Б, ет. 1 – каса.

Цена на конкурсната документация – 50 лв. с вкл. ДДС.

Срок на подаване  на  офертите, считано от 8:30 ч. на 12.10.2022 г. до 17:00 ч. на 26.10.2022 г. в „Център за административно обслужване“ на СО – район „Люлин“.

Гаранция за участие в публично оповестения конкурс – 200 (двеста) лв. Внася се по банкова сметка на СО – район „Люлин“, описана в конкурсната документация.

Дата на провеждане на конкурса на 27.10.2022 г. от 10:00 ч. в отдел РКТД на СО – район ”Люлин”.

Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. ”Захари Стоянов” № 15, Отдел РКТД, тел. 02/9237 234/286/.

 

УТВЪРЖДАВАМ:
ИНЖ. МИЛКО МЛАДЕНОВ
Кмет на СО – район „Люлин”

12.10.2022